Podinspektor ds. projektowania przestrzennego (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Podinspektor ds. projektowania przestrzennego w Zespole Analiz Przestrzennych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Główne odpowiedzialności:

 • wykonywanie zadań w ramach opracowywania projektu studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
 • wykonywanie prac projektowych, studialnych, analitycznych i koncepcyjnych oraz przygotowywanie wytycznych z zakresu planowania przestrzennego,
 • zbieranie, przetwarzanie i analiza danych przestrzennych związanych z prowadzonymi opracowaniami.

Charakterystyka pracy:

 • opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz jego zmian, z wykorzystaniem narzędzi GIS (Arc GIS, Arc GIS Pro),
 • opracowywanie wizualizacji architektoniczno-urbanistycznych do projektów/koncepcji w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi do wizualizacji,
 • wykonywanie prac projektowych, studialnych, analitycznych i koncepcyjnych, w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi GIS (Arc GIS, Arc GIS Pro), narzędzi wspomagania projektowania CAD oraz narzędzi do wizualizacji,
 • praca na stanowisku wymaga podstawowej znajomości zagadnień z zakresu projektowania urbanistycznego i zasad kształtowania ładu przestrzennego,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo budowlane, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury krajobrazu,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem; wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur; dążenie do rezultatów; otwartość na zmiany; komunikacja; samodzielność; sumienność; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 30 marca 2023 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

 

 

Nasze patronaty

Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK
12-14.06.2023
X Konferencja GIS w Nauce
22-23 czerwca 2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023
DANE / WIEDZA / INNOWACJE
14 czerwca 2023

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018