Wyższe opłaty za uprawninenia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

W dniu 6 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłat, jaką mają obowiązek uiścić osoby zainteresowane, składające wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosić będzie obecnie 952 zł. W przypadku natomiast postępowania kwalifikacyjnego obejmującego tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, nowa wysokość opłaty wynosi 191 zł. Wysokość tych opłat będzie podlegać corocznej zmianie skorelowanej z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Dodatkowo nowelizacja zakłada zmniejszenie liczby członków poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych przeprowadzających egzamin z 5 do 4 osób oraz zmianę wysokości wynagrodzeń członków komisji kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowanie kwalifikacyjne.

W nowych przepisach odstąpiono od zamieszczania na stronie internetowej GUGiK pytań z egzaminów pisemnych przeprowadzonych w roku ubiegłym oraz przywrócono warunkowe dopuszczenie do egzaminu przy brakach o charakterze formalnym.

Znowelizowane przepisy mają zastosowanie do postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych wobec osób, których wnioski o nadanie uprawnień zawodowych wpłynęły do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii po dniu 5 września 2023 r. Wyjątek stanowi przepis dotyczący wykazywania praktyki zawodowej maksymalnie do 15 lat wstecz, który będzie miał zastosowanie dopiero do wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2026 r.

Rozporządzeni ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 1664.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser