Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej jest to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które: zapewniają powszechny dostęp do odniesionych przestrzennie danych z terytorium kraju oraz usług geoinformacyjnych, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla wzrostu konkurencyjności gospodarki z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju kraju, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi zarządzanymi przez administrację rządową i samorządową, przyczyniają się do rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego.
 
Infrastruktura informacji przestrzennej obejmuje:
 • przepisy prawne i techniczne zharmonizowane z dyrektywą europejską,
 • rozwiązania ekonomiczne,
 • struktury organizacyjne,
 • technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne wykorzystujące standardy międzynarodowe,
 • powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i meta dane o odpowiedniej treści i jakości, a w szczególności dane i metadane określone specyfikacjami dyrektywy,
 • środowiska producentów i użytkowników geoinformacji

Zadania zespołu SDI

 • określanie kierunków polityki państwa w zakresie informacji przestrzennej,
 • współdziałanie z organami i agendami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania polityki wspólnotowej dotyczącej informacji przestrzennej,
 • opiniowanie sprawozdań i planów dotyczących PIIP,
 • opiniowanie działań w zakresie tworzenia i rozwoju systemów informacji przestrzennej w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem związków z innymi systemami informacyjnymi funkcjonującymi w państwie,
 • praca w zakresie standaryzacji informacji przestrzennej,
 • inicjowanie i opiniowanie badań związanych z systemami informacji przestrzennej,
 • wspieranie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w zakresie informacji przestrzennej,
 • wspieranie edukacji w dziedzinie geomatyki.

Działania GUGiK w zakresie SDI

 • Tworzenie KSIG
 • Opracowanie baz metadanych na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym
 • Standaryzacja produktów geodezyjnych i kartograficznych, w szczególności wprowadzenie norm ISO z serii 19100
 • Tworzenie warunków do bezpłatnego udostępniania danych podstawowych w skalach małych
 • Organizowanie i wspieranie edukacji w zakresie GIS
 Krajowy system informacji geograficznej

Krajowy System Informacji Geograficznej (KSIG) - rejestr państwowy, który stanowią standaryzowane bazy danych referencyjnych, zawierające informacje o obiektach znajdujących się na i pod powierzchnią Ziemi, wraz z określeniem ich położenia, zlokalizowanych na obszarze kraju, a także procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych.

Struktura organizacyjna Krajowego System Informacji Geograficznej budowana jest na trzech poziomach:

 1. krajowym - przez Głównego Geodetę Kraju w oparciu o Bazę danych ogólno geograficznych w skali 1: 250 000
 2. wojewódzkim - przez marszałków województw - w oparciu o TBD w skali 1:10 000 i VMap 2 w skali 1:50 000
 3. powiatowym - przez starostów - w oparciu o ewidencję gruntów

Cele KSIG

 • Budowa i utrzymanie ładu przestrzennego i ładu ekologicznego
 • Zaspokojenie potrzeb informacyjnych obywateli i instytucji Wspomaganie funkcjonowania administracji publicznej
 • Wspomaganie zarządzania w sytuacjach kryzysowych 
 • Realizacja: tworzenie baz danych przestrzennych budowa infrastruktury danych przestrzennych

Komponenty KSIG:

 • VMAP2
 • TDB
 • Mapy topograficzne 1:50 000
 • BDO
 • ORTO
 • Mapy topograficzne 1:10 000
 • Mapa zasadnicza
 • EGIB

Baza danych ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:250 000 udostępnia dane referencyjne o stopniu szczegółowości dogodnym do budowy systemów regionalnych, ponadregionalnych i ogólnokrajowych, tworzy warunki do integracji systemów informacji przestrzennej budowanych w kraju, umożliwia włączenie się Polski do realizacji przedsięwzięć w ramach europejskiej i światowej infrastruktury danych przestrzennych.

Baza danych ogólnogeograficznych - struktura informacyjna:

 • PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
 • POKRYCIE TERENU
 • RZEŹBA TERENU
 • OSADNICTWO I OBIEKTY ANTROPOGENICZNE
 • TRANSPORT
 • OBSZARY CHRONIONE
 • NAZWY GEOGRAFICZNE

Vector Map Level 2

Na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej, wzajemnej wymiany informacji i materiałów geograficznych oraz świadczenia usług zawartego pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a Szefem Służby Geograficznej Wojska Polskiego zlecono wykonanie mapy o skali 1:50 000 w technologii VMap Level 2.

VMap Level 2

Mapa wektorowa poziomu 2- standardowy produkt geograficzny NATO - wytwarzana jest w ramach inicjatyw narodowych przez wojskowe służby geograficzne Jej szczegółowość odpowiada skali 1:50 000 Treść tego produktu jest określona schematem pojęciowym obejmującym 110 klas obiektów zgrupowanych w dziewięciu użytkowych warstwach tematycznych Kompletność informacyjna uwarunkowana jest dostępnością wiarygodnych materiałów źródłowych osiągalnych na etapie wprowadzania danych.

Baza Danych Topograficznych (TBD) - system gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych (odpowiadający skali 1:10 000) funkcjonujący w oparciu o właściwe przepisy prawne Obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi jak i odpowiedni system finansowania i organizacji Zakres informacyjny i funkcjonalny oraz poziom technologiczny definiują wytyczne techniczne Bazy Danych Topograficznych (TBD).

Komponenty Bazy Danych Topograficznych

 • TBD
 • MAPA DRUKOWANA
 • WEKTOROWA BAZA DANYCH
 • ORTOFOTOMAPA
 • NUMERYCZNY MODEL TERENU

Baza danych fotogrametrycznych - SZDF ZADANIA SYSTEMU

 • archiwizacja danych i produktów fotogrametrycznych,
 • standaryzacja opracowań,
 • wykonanie wstępnej kontroli jakości przyjmowanych opracowań,
 • zarządzanie i udostępnianie danych, udostępnianie metadanych przez Internet,
 • udostępnienie narzędzi internetowych do wizualizacji danych i składania zamówień.

Czynniki warunkujące dostęp do informacji przestrzennej:

 • technologia,
 • infrastruktura
 • telekomunikacyjna,
 • infrastruktura podpisu elektronicznego,
 • organizacja,
 • system prawny
źródło: GUGIK

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018