Prawo

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214) - tekst jednolity

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., nr 201, poz 1333)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r., poz 1473)
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2021, poz. 1990) - tekst jednolity

Nowelizacja z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie ws. standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Rozporządzenie Ministra Rozowju z dnia 28 lipca 2020 r. sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozporządzenie Ministra Rozowju z dnia 27 lipca 2020 r. sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. ws. organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków


Przepisy wykonawcze opublikowane do nowelizacji Pgik z dnia 5 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków - tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego


Przepisy wykonawcze opublikowane do ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporządzenie Ministra  Administracji i z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozporządzenie Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 309) w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozporządzenie MSWiA z 17 listopada 2011 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do PZGiK

Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych

Rozpodządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania PRG i KSNGPGP oraz zasad wynagradzania ich członków

Rozporządzenie MI w sprawie opłat za czynności geodezyjne

Rozporządzenie MI w sprawie sposobu ewidencjonowania przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa

Rozporządzenie MI w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

Rozporządzenie MI w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Rozporządzenie MON w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

Rozporządzenie MON w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozporządzenie MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MRRiB w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporządzenie MRRiB w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczonych klauzulą poufne

Rozporządzenie MRRiB w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.(NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MRRiB w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.

Rozporządzenie MRRiB w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie

Rozporządzenie w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MSWiA oraz MRiGŻ w sprawie rozgraniczania nieruchomości

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób

Rozporządzenie MSWiA w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

Rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii.

Rozporządzenie RM w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych

Rozporządzenie RM w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Rozporządzenie w sprawie kontroli urzędów,instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. (NIEAKTUALNE)

Rozporządzenie MSWiA w sprawie trybu i zakresu działania PRG i KSNG oraz zasad wynagradzania ich członków (Nowelizacja z dnia 24 czerwca 2009)


Pozostałe rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2006 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie sposobu prowadzenia oraz dostarczania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych

Zarządzenie Nr 140 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu ds. Realizacji Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych


Instrukcje techniczne:

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.).

G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

K-1 Mapa zasadnicza (z 1979 r., ze zmianą z 1984 r.). trzecie 1987

K-1 Mapa zasadnicza (z 1998 r.). 1998

K-2 Mapy topograficzne do celów gospodarczych (z 1979 r.). drugie 1980

K-3 Mapy tematyczne (z 1980 r.). drugie 1984

O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1998

O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987

O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992

O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987

Wytyczne techniczne:

G-3.1 - Osnowy realizacyjne

G-3.2 - Pomiary realizacyjne

G-4.3 - Bezpośrednie pomiary wysokościowe

G-4.4 - Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu

K-1.2 - Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja

G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne

G-3.1:2007 Pomiary i opracowania realizacyjne (17 załączników)

G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi

G-4.1:2007 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe metodami bezpośrednimi (28 załączników)

K-1.8 "Prowadzenie i aktualizacja mapy zasadniczej na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej"


Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018