Podinspektor w Biurze Geodety Województwa UMWW (Poznań)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Biuro Geodety Województwa poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektora

Wymiar etatu: 1

Wykształcenie: wyższe w obszarze: geodezja i kartografia, fotogrametria i teledetekcja, geoinformacja, geomonitoring, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej, GIS, geografia, gospodarka przestrzenna

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań dotyczących Systemu Informacji  Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • tworzenie i aktualizacja baz danych i zbiorów metadanych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW);
 • monitoring aplikacji i usług dostępnych w SIPWW;
 • obsługa programów i aplikacji zgodnie z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku;
 • przygotowywanie dokumentów, sprawozdań i analiz związanych z zadaniami Oddziału;
 • zgłaszanie usterek SIPWW i nadzorowanie ich usuwania;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw, w tym udzielanie wsparcia merytorycznego i technicznego przy tworzeniu i aktualizacji baz danych SIPWW;
 • prowadzenie prezentacji i szkoleń dotyczących  SIPWW;
 • prowadzenie spraw dotyczących promocji SIPWW;
 • archiwizacja dokumentów.

Wymagania niezbędne

 • umiejętność pracy w środowisku GIS - znajomość oprogramowania QGIS;
 • umiejętność korzystania z baz danych przestrzennych;
 • obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel);
 • wiedza z zakresu ustaw: o infrastrukturze informacji przestrzennej, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dyrektywy INSPIRE;
 • znajomość zasad ochrony danych osobowych (RODO);
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość oprogramowania dedykowanego do aktualizacji baz danych (np. DBeaver);
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej;
 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje;
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530).
  • Oświadczenia do druku dostęne są na stronie https://bip.umww.pl/
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz.530) jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 22 marca 2024 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • wysłać przez e-PUAP /umarszwlkp/SkrytkaESP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%;
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji  dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego);
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane  po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub e-mailowo);
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser