• Start
  • GIS
  • Infrastruktura Informacji Przestrzennej

INSPIRE

Inicjatywa INSPIRE to zespół działań, które mają na celu budowę europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej w celu zapewnienia dostępu do danych przestrzennych każdego z członków Unii Europejskiej. Dane te będą wykorzystywane na szczeblu europejskim do prac planistycznych, badawczych, związanych m.in. z polityką ekologiczną, rolnictwem, transportem, energetyką.

W ramach realizacji celów inicjatywy INSPIRE, można wyróżnić procesy związane z:

  • tworzeniem ustaw i aktów wykonawczych, standardów i wytycznych, powoływaniem organizacji mających na celu koordynowanie zadań związanych inicjatywą Inspire
  • tworzeniem narzędzi zapewniających przygotowanie danych, metadanych danych i usług, narzędzi do publikacji usług danych przestrzennych,
  • tworzeniem infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie powiązań w sieci infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) pomiędzy dostawcami danych i usług,
  • przygotowaniem danych i usług,
  • monitoringiem IIP i sprawozdawczością.

Powyższe procesy realizowane są na dwóch poziomach – europejskim i krajowym. Pierwszy dotyczy działań, jakie podejmuje Polska, by wywiązywać się z obowiązków jakie wynikają z bycia częścią wspólnotowej infrastruktury informacji przestrzennej. Drugi poziom – krajowy, to wszystkie działania realizowane w celu budowy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej.

W ramach procesów związanych z rozwiązaniami prawnymi, uchwalono w Polsce Ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej (Ustawa o IIP) jako transpozycję Dyrektywy INSPIRE. Ustawa ta reguluje zagadnienia związane z działaniami na rzecz budowy i rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej w kraju. Komisja Europejska w celu wykonania Dyrektywy INSPIRE, przyjmuje akty wykonawcze do niej, które przenoszone są również na grunt prawodawstwa polskiego - dotyczą one m.in. metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych, interoperacyjności zbirów i usług danych przestrzennych.

W celu koordynacji działań związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej, zarówno europejskiej jak i krajowej, powołano Radę ds. Implementacji INSPIRE. Rada służy zapewnieniu i koordynacji wymiany informacji oraz uzgadnianiu wspólnego podejścia do spraw INSPIRE w różnych resortach administracji, które współpracują w ramach budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).

Na podstawie Ustawy o IIP, została powołana również Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Jest to organ doradczy, opiniujący i niejako nadzorujący budowę IIP jako elementu polityki wspólnotowej oraz działań związanych z budową krajowej IIP.

Kolejną grupą działań wiążących z inicjatywą INSPIRE jest implementacja specyfikacji danych i usług danych przestrzennych obowiązujących na szczeblu europejskim. Polska w odniesieniu do danych i usług INSPIRE przyjęła specyfikacje opracowane na szczeblu europejskim dla tematów objętych aneksami Dyrektywy INSPIRE. Już w trakcie prac nad przygotowaniem gruntu prawnego, organizacyjnego i związanego ze standardami dotyczącymi IIP rozpoczęto budowanie elementów krajowej i europejskiej IIP w na gruncie polskim. Prace te wykonane zostały w ramach projektu Geoportal.gov.pl, a następnie kontynuowane w projekcie Geoportal 2. W ramach prac projektowych powstały strategiczne dokumenty, opisujące m.in. proces harmonizacji danych krajowych ze specyfikacjami INSPIRE, wytyczne dotyczące tworzenia metadanych na poziomie krajowym jak i metadanych dla zharmonizowanych zbiorów danych.

Źródło: geoportal.gov.pl

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018