Nowy statut GUGiK podpisany przez premiera

Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) i ma na celu uregulowanie kwestii siedziby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W dotychczasowym statucie brak jest określenia siedziby Urzędu, co może powodować niespójność z przepisem art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.). Konieczne zatem było doprecyzowanie tej kwestii. Siedzibą Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii zgodnie z zapisami statutu jest Warszawa.

Nowy statut skraca także nazwy komórek organizacyjnych Urzędu. Jak podkreśla GUGiK, zbyt długie nazwy mogły powodować trudności w posługiwaniu się nimi oraz trudności w identyfikacji realizowanych przez nie zadań.

Rozporządzenie ma zostać opublikowane najpóźniej 9 października br. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser