Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień.

Zakresy uprawnień zawodowych:

 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. 
 3. Geodezyjne pomiary podstawowe. 
 4. Geodezyjna obsługa inwestycji. 
 5. Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych, 
 6. Redakcja map. 
 7. Fotogrametria i teledetekcja.

Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych

Osoba zainteresowana składa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa), za pośrednictwem poczty  lub osobiście. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z zakresów, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 r. poz. 520). Złożenie przez osobę zainteresowaną wniosku w jednym zakresie nie wyłącza możliwości złożenia przez nią wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że będzie on rozpatrywany w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień zawodowych

Do wniosku dołącza się:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 44 lub 44a ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
 3. dziennik praktyki zawodowej;
 4. dwie fotografie o wymiarach 36 x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej;
 5. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania świadectwa stwierdzającego nadanie uprawnień zawodowych.

Osoba zainteresowana posiadająca w dziedzinie geodezji i kartografii tytuł naukowy profesora albo I lub II stopień specjalizacji zawodowej dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające nadanie tytułu naukowego lub odpowiedniego stopnia specjalizacji zawodowej oraz potwierdzające dorobek w odpowiedniej dyscyplinie naukowej zgodnej z zakresem uprawnień zawodowych, o których nadanie się ubiega.

Dla zapewnienia jednolitości formy składanych wniosków, zaleca się składanie wniosku o nadanie uprawnień zawodowych wraz z dokumentami w skoroszycie z grzbietem, umożliwiającym wpięcie  w segregator formatu A4.

Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące część wstępną i część sprawdzającą postępowania kwalifikacyjnego wynosi 940 zł.

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne obejmujące tylko część wstępną, o której mowa w art. 45a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, wynosi 185 zł.

Opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Na potwierdzeniu wniesienia opłaty powinien być zamieszczony tytuł wniesionej opłaty: „Opłata za postępowanie kwalifikacyjne” wraz z podaniem wnioskowanego zakresu uprawnień oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Dziennik praktyki zawodowej

Osoby zainteresowane, które rozpoczęły praktykę zawodową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176), w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, dokumentują przebieg praktyki zawodowej według przepisów dotychczasowych, co oznacza, że praktyka zawodowa tych osób będzie udokumentowana poprzez:

Przebieg praktyki zawodowej, w odniesieniu do prac geodezyjnych lub kartograficznych rozpoczętych po wejściu w życie ww. rozporządzenia, dokumentuje się w dzienniku praktyki zawodowej, który wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Właściwość miejscowa WINGiK odnosi się do miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

Rozpoczęcie prac geodezyjnych lub kartograficznych wykazanych w ramach praktyki zawodowej nie może nastąpić wcześniej niż w dniu wydania dziennika praktyki zawodowej.

Wpisy w dzienniku praktyki zawodowej powinny być dokonywane w sposób systematyczny, po wykonaniu każdej kolejnej pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

W dzienniku praktyki zawodowej są dokonywane wpisy dotyczące prac geodezyjnych lub kartograficznych wykonywanych wyłącznie w ramach jednego z zakresów uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, że osoby które zamierzają równocześnie odbywać praktykę przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych występujących w ramach np. dwóch zakresów uprawnień, powinni wystąpić do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego
i kartograficznego w dwoma wnioskami o wydanie dziennika praktyki zawodowej, dla każdego, wykazanego we wniosku, zakresu.

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej wynosi 45 zł a potwierdzenie jej dokonania osoba zainteresowana przedkłada, wraz z wnioskiem o wydanie dziennika praktyki zawodowej, właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy wnieść na rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Numer rachunku: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Wydanie dziennika praktyki zawodowej winno mieć miejsce w dniu złożenia wniosku o wydanie tego dziennika, przy czym należy zwrócić uwagę, iż osoba zainteresowana składając wniosek o wydanie dziennika praktyki powinna okazać stosowne dokumenty, na podstawie których zostanie dokonany wpis do rejestru, o którym mowa w art. 44b ust. 8 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na potwierdzeniu dokonania opłaty powinien być zamieszczony tytuł dokonanej opłaty: „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej” wraz z podaniem zakresu uprawnień będącego przedmiotem praktyki oraz imienia i nazwiska osoby zainteresowanej.

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową z tytułu wydania świadectwa potwierdzającego uzyskanie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z dniem wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, w wysokości 17 zł, należy wpłacić na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie świadectwa/duplikatu uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii”.

Główny Geodeta Kraju sprawdza wniosek o nadanie uprawnień zawodowych pod względem formalno-prawnym, a w razie konieczności wzywa osobę zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania, natomiast wniosek spełniający wymagania formalno-prawne przekazywany jest komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.  

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia:

Wydział Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej tel.: 22 56 31 310, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Źródło: GUGiK

Drukuj Email

Nasze patronaty

Dzień Teledetekcji 2021
21 grudnia 2021
GIS Day w Stolicy 2021
13 grudnia 2021
VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018