Podinspektor w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: architektura, budownictwo, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia lub systemy informacji przestrzennej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • podstawowa znajomość regulacji prawnych dyrektywy INSPIRE,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym,
 • podstawowa znajomość funkcjonalności programów środowiska systemów informacji przestrzennej (GIS), np. Quantum GIS, ArcGIS, ArcMapa.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej,
 • umiejętność syntetycznego przekazywania informacji.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • opracowywała analizy przestrzenne, w tym części graficzne projektów uchwał w formie elektronicznej-bazodanowej,
 • brała udział w opracowywaniu projektów graficznych prezentacji cyfrowych danych przestrzennych,
 • uczestniczyła w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • brała udział w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie przystąpienia i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
 • uczestniczyła w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/99/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Zespole Obsługi Systemów Informatycznych w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

Drukuj Email

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018