Specjalista ds. budowy infrastruktury informacji przestrzennej (Warszawa)

Ministerstwo Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: budowy infrastruktury informacji przestrzennej w Wydziale Udostępniania Informacji o Środowisku w Departamencie Zarządzania Środowiskiem

Adres urzędu:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w realizacji działań zmierzających do wdrożenia postanowień dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i współpraca w tym zakresie z pracownikami resortu środowiska
 • udział w opracowaniu planów działań i sprawozdań z realizacji prac dotyczących tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w resorcie środowiska oraz wdrożenia postanowień dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 • udział w tworzeniu i rozwijaniu resortowego punktu dostępu do informacji o środowisku (geoportalu) prowadzonego przez Ministerstwo, w tym uczestnictwo w projektowaniu i rozbudowie rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb jednostek resortowych
 • udział w identyfikacji w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach resortu środowiska określonych przez KE priorytetowych zbiorów danych o środowisku
 • uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięć związanych z tematyką budowy i utrzymania infrastruktury informacji przestrzennej
 • udział w przygotowaniu i realizacji działań promujących wykorzystanie zasobów informacji przestrzennej o środowisku

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu geografii lub geodezji lub gospodarki przestrzennej lub informatyczne lub podyplomowe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obsłudze baz danych przestrzennych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość zastosowań informatyki i technologii informacyjnej w geoinformacji
 • wiedza z zakresu tworzenia baz danych
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop, niezbędnego do obsługi baz danych
 • komunikacja
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • myślenie analityczne
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu geografii lub geodezji lub gospodarki przestrzennej lub informatyczne lub podyplomowe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze baz danych przestrzennych (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DZŚsp16/2019
  W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser