Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji UM (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

O charakterze formalnym:

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja i kartografia lub gospodarka nieruchomościami i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy lub
  • wyższe o dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z geodezji, gospodarki nieruchomościami lub geoinformatyki i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie geodezji
  i kartografii lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
  z przepisów prawa,

Wymagania pozostałe:

 • bardzo dobra znajomość przepisów:
 • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 2,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
 • staranność,
 • wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała czynności związane z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Katowice, w szczególności:
  • realizowała wnioski o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków,
  • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencyjnego w systemie informatycznym na podstawie otrzymanych dokumentów prawnych i geodezyjnych,
  • sporządzała wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru oraz kartoteki budynków i lokali, jak również wykazy, skorowidze i zastawienia działek i podmiotów uprawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków,
  • naliczała opłaty za udostępniane dokumenty oraz wydawała licencje określające zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów,
  • sporządzała zestawienia danych ewidencyjnych,
  • prowadziła rejestr cen nieruchomości poprzez analizę, weryfikację i wprowadzanie danych zawartych w aktach notarialnych,
  • weryfikowała część opisową operatu ewidencji gruntów i budynków.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania"na stronie BIP UM Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy -
  w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego (przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże).

Dokumenty dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 8 marca 2024 r.

 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie należy wpisać: „Nabór nr OZ/15/2024"
 • lub w formie papierowej z adnotacją na kopercie: „Nabór nr OZ/15/2024":
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,
  • w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00.

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w tym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.600 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: 797 108 162 oraz 797 108 165.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser