Starszy Inspektor w Referacie Informacji Przestrzennej (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko:

Starszy inspektor w Referacie Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja i kartografia, informatyka, geoinformatyka, informatyka geoprzestrzenna, teleinformatyka,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w podmiotach realizujących zadania z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe:

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość oprogramowania GIS,
 • podstawowa znajomość bazy danych Oracle,
 • podstawowa znajomość skryptów i oprogramowania typu SQL,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
 • staranność,
 • inicjatywa i zaangażowanie.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała prace związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w Katowicach,
 • prowadziła przedsięwzięcia informatyczne związane z rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w Katowicach we współpracy w Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Katowice,
 • udostępniała informacje w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej w Internecie oraz portalu wewnętrznym Urzędu,
 • przeprowadzała szkolenia dla pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie funkcjonowania infrastruktury informacji przestrzennej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - VI piętro (budynek wyposażony w windę, wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" na stronie BIP Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 4-letniego stażu pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w podmiotach realizujących zadania z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej (przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 12 stycznia 2024 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/90/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

 • urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),
 • kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,
 • mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Dodatkowe uwagi:

Aplikując oświadczasz, że znane Ci są zapisy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w naborach do Urzędu Miasta Katowice dostępnej w zakładce „Informacje dodatkowe" na stronie BIP Katowice (RODO)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie - umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4.800 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • pakiet świadczeń socjalnych skierowanych do pracowników i ich rodzin,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • nieoprocentowane pożyczki pracownicze,
 • program prywatnej opieki medycznej,
 • grupowe ubezpieczenie na zdrowie i życie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: 797 108 162 oraz 797 108 165.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser