Inspektor w Referacie Mapy Numerycznej w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje osób na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Mapy Numerycznej w Wydziale Geodezji

 

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja i udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy,
    lub:
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • dobra znajomość przepisów:
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w organach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii,
 • znajomość oprogramowania GIS oraz systemów teleinformatycznych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, skrupulatność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała czynności związane z gromadzeniem, prowadzeniem i aktualizowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:
  • wprowadzała zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie opracowań geodezyjnych, przyjętych do  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wprowadzała zmiany do baz danych związanych z usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i elementów sytuacyjnych (BDOT500) mapy zasadniczej na podstawie opracowań geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • realizowała wnioski o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków,
  • przygotowywała zawiadomienia o dokonanych zmianach w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz wysyłała przygotowane dokumenty,
  • utrzymywała w stanie aktualności zbiorów informacji zawartych w obligatoryjnych bazach danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  •  weryfikowała jakość prowadzonych baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy; poniedziałki wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, czwartki 7:30 do 17:00, piątki w godzinach od 7:30 do 14:00,
 • miejsce pracy – Katowice ul. Francuska 70 – VI piętro, /budynek wyposażony w windę/,
 • wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
 • w pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
  Na VI piętrze brak toalety dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny na stronie BIP UM KAtowice lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),

  - dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Do 2 października 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/64/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki
  w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser