Inspektor Wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad bazami danych (Opole)

Opolski Urząd Wojewódzki poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor Wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad bazami danych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Osoba na tym stanowisku:

 • Przeprowadza kontrole w celu dokonania oceny działania Starostów i Marszałka Województwa.
 • Rozpatruje skargi na działanie Starostów, inicjuje działania nadzorcze.
 • Rozpatruje skargi w celu dokonania oceny działania wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, kieruje wnioski do Rzecznika dyscyplinarnego.
 • Nadzoruje jakość danych gromadzonych w prowadzonych przez Starostów bazach danych.
 • Prowadzi kontrole w celu dokonania oceny przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzi sprawy związane z przechowywaniem kopii zabezpieczających baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru województwa opolskiego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej , Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Umiejętność korzystania z serwisu Geoportal.gov.pl
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekazywania wiedzy i informacji, samodzielnego rozstrzygania problemów
 • Łatwość komunikacji, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe w obszarze GIS
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w obszarach wykorzystujących dane przestrzenne
 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Język angielski na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
 • Znajomość programów wykorzystywanych przez wykonawców prac geodezyjnych (np. C-GEO), programów środowiska GIS (np. QGIS)
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych

Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2024 r.

Link do ogłoszenia

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser