Inspektor w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40- 098 Katowice poszukuje osoby na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności geodezja i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
   lub:
 • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy,
 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w organach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu geodezji
  i kartografii,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
   i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami - w zakresie podziałów nieruchomości,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
  • rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 1 i/lub 2,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie).

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wykonywała czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności:
  • weryfikowała wyniki prac geodezyjnych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, kompletności przekazywanych wyników oraz spójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez organ,
  • przyjmowała wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego
   i kartograficznego oraz nadawała klauzule urzędowe na dokumentach przeznaczonych dla podmiotów zlecających,
  • dokonywała bieżących uzgodnień i wyjaśnień z upoważnionymi przedstawicielami wykonawców prac geodezyjnych,
  • współpracowała z innymi referatami w ramach Wydziału Geodezji w zakresie prowadzonych baz danych,
  • sporządzała analizy, statystyki i zestawienia dotyczące realizowanych zadań,
  • przygotowywała dokumentację i pisma niezbędne w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w związku z zakresem realizowanych prac.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Francuska 70 - VIII piętro (budynek wyposażony w windę, wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami).
  W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym.
 • praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" - BIP Katowice. Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających okres co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w organach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych - Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 31 sierpnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/51/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser