Podinspektor ds. geodezji w BGiK (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. geodezji w Dziale Ewidencji Materiałów Zasobu w Wydziale Obsługi Zasobu Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zasadniczej mapy miasta;
 • prowadzenie spraw z zakresu: przyjęcia zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Charakterystyka pracy:
 • przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i innych opracowań geodezyjnych do Zasobu,
 • opatrywanie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych klauzulą urzędową,
 • przetwarzanie dokumentacji przyjętej do Zasobu w postaci nieelektronicznej do postaci dokumentów elektronicznych,
 • uzupełnianie metadanych w systemie ZGiK,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi; ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa o dostępie do informacji publicznej; ustawa o pracownikach samorządowych; ustawa o ustroju m.st. Warszawy; rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną;
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej;
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem; sumienność; dążenie do rezultatów; komunikacja; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Termin składania dokumentów: 19 maja 2023 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser