Inspektor w Referacie Obsługi Prac Geodezyjnych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje osób na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Obsługi Prac Geodezyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami i udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy,

     lub:

 • wykształcenie średnie: technik geodeta i udokumentowany minimum 5 – letni staż pracy,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika
  z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • dobra znajomość przepisów:
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie organizacji trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii w zakresie 1, w zakresie 2,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie,
 • umiejętność organizacji pracy zorientowanej na efektywne wykonywanie zadań,
 • staranność,
 • wytrwałość i osiąganie efektów w warunkach presji,
 • umiejętność współpracy

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • gromadziła, prowadziła i aktualizowała państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w szczególności:
 • udostępniała materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • naliczała opłaty za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wystawiała Dokumenty Obliczenia Opłaty,
 • wydawała licencje określające zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu,
 • obsługiwała zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadziła rejestry zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadziła rejestry wniosków o udostępnianie materiałów zasobu,
 • prowadziła bazę danych szczegółowej osnowy geodezyjnej.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy, poniedziałki, czwartki 7:30 do 17:00, wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, piątki
  w godzinach od 7:30 do 14:00,
 • miejsce pracy – Katowice Rynek 1,

Wejście do budynku z poziomu zero, windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami).

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,

 • w okresie wdrażania w realizację obowiązków służbowych miejsce pracy: ul. Francuska 70,

W pomieszczeniu pracy przejścia i dostęp do stanowiska pracy uniemożliwia poruszanie się wózkiem, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszących i głuchoniemym,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientami zewnętrznymi.

Praca wymagająca przestrzegania obowiązujących w Urzędzie Miasta Katowice standardów obsługi klienta określonych regułami i zasadami postępowania wobec klienta jak również ubioru i wyglądu pracownika.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne:

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy -
  w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy).

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz):

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 11 grudnia 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/81/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach
  od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

Oferty, które wpłyną do Urzędu (decyduje data otrzymania dokumentów przez Urząd) po terminie nie będą rozpatrywane.

Kolejne etapy naboru mogą być przeprowadzone w całości lub w części online. Jeśli zostaniesz zaproszona/y na wirtualny test czy rozmowę kwalifikacyjną, aby wziąć w nich udział nie będzie konieczne instalowanie dodatkowych aplikacji.

Potrzebne będą:

• urządzenie z dostępem do Internetu (komputer, tablet, smartfon),

• kamerka internetowa - musimy móc sprawdzić Twoją tożsamość,

• mikrofon i głośniki lub słuchawki z mikrofonem.

Szczegółowe informacje otrzymasz wraz z zaproszeniem - drogą telefoniczną lub mailową.

W przypadku osób z niepełnosprawnością istnieje możliwość dostosowania form kontaktu oraz sposobu przeprowadzenia naboru do indywidualnych potrzeb. W miarę naszych możliwości będziemy starali się udzielić indywidualnego wsparcia i może ono obejmować np.: zmianę formy z ustnej na pisemną, z pisemnej na ustną, adaptację materiałów - powiększony druk, formę elektroniczną.

Potrzeby w powyższym zakresie prosimy zgłaszać wpisując swoje oczekiwania w treści formularza aplikacyjnego.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4 500 zł brutto,
 • dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • kwartalne uznaniowe premie motywacyjne,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „trzynastka",
 • nagrody jubileuszowe,
 • ruchomy czas pracy - możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy 7:00 a 8:00,
 • dofinansowanie wypoczynku, biletów do kina oraz teatru,
 • możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
 • możliwość uczestnictwa w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, pozwalającej na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych na nieprzewidziane lub zaplanowane wydatki, sfinansowanie inwestycji lub zmian,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
 • możliwość uczestnictwa w realizacji zaawansowanych projektów,
 • rozwój umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Informacje o naborze oraz warunkach zatrudnienia udzielane są telefonicznie pod numerami: 797 108 162, 797 108 165 lub (32) 259 32 81 oraz (32) 259 31 34.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser