logo gisplay

Inspektor w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektora lub Inspektora w Dziale Miejskiego Systemu Informacji o Terenie

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności danych dostarczanych przez jednostki zewnętrzne,
 • prowadzenie analizy danych,
 • sporządzanie map, wykresów i zestawień tabelarycznych,
 • publikacja treści na portalu internetowym,
 • obsługa oprogramowania typu Business Intelligence w zakresie zasilania aplikacji danymi oraz administrowanie nim,
 • czuwanie nad terminami wykonywania i przekazywania analiz,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi i Wydziałami UMŁ w zakresie prowadzonych opracowań graficznych i analitycznych.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wymogi ustawowe, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, a w przypadku zatrudnienia, na czas realizacji umowy o pracę - druk oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, geoinformacji lub kierunków geograficznych,
 • praktyczna znajomość oprogramowania GIS,
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie MS Office,
 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagania preferowane:

 • biegła znajomość oprogramowania ESRI (ArcGIS Desktop),
 • znajomość aplikacji Qlik Sense,
 • doświadczenie w modyfikacji witryn internetowych z wykorzystaniem systemu CMS,
 • znajomość zasad diagnozy obszarów rewitalizacji,
 • znajomość zapisów Programu Rewitalizacji Łodzi 2026+,
 • staż pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,*
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,*
 • cv i list motywacyjny.

* Druki oświadczenia do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie ŁOG, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora lub Inspektora w Dziale MSIT” w terminie do dnia 7 maja 2019 r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Dodatkowe informacje tel.: (42) 272-68-57

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018