logo gisplay

Geodeta w Łódzkim Ośrodku Geodezji (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych ZOPG

Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert: 20 marca 2017 r.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie, rejestracja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych i kartograficznych listy materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac,
 • naliczanie opłat za materiały zamówione przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie zbiorów danych lub innych opracowań powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • naliczanie opłat za czynności związane z uwierzytelnianiem dokumentów opracowanych na podstawie prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • udostępnianie na wniosek materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym,
 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, KPA,
 • bardzo dobra obsługa komputera w szczególności w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość oprogramowań niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności Geo-Info, EGBiL,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w szczególności POD.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie*
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*
 • cv i list motywacyjny

* druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety w Dziale Zasobu i Obsługi Pracy Geodezyjnych ZOPG” w terminie do dnia 20 marca 2017r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

Drukuj Email