logo gisplay

Aktualizacje C-GEO, C-GML i GML Factory

Aktualizacje C-GEO, C-GML i GML FactoryFirma Softline opublikowała listę zmian w swoich programach C-GEO, C-GML i GML Factory w ostatniej w 2018 roku aktualizacji.

Zmiany w C-GEO w zakresie:

1. Modułu aktualizacji mapy zasadniczej w standardzie GML

 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia np. wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane przez operatora programu,
 • przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,
 • poprawka formatowania pliku GML,

2. Moduł Dziennik pomiarów satelitarnych RTK/RTN

 • modyfikacja importu danych z instrumentów Leica z pliku TXT - odczyt czasu pomiaru także gdy jego dokładność to 1 minuta,
 • dostosowanie importu do nowej wersji RAW SurveyPro z oprogramowaniem FieldGenius,
 • dodanie obsługi danych z Topcon Magnet zawierających mierzone wychylenie tyczki,
 • zmiana sposobu obliczania błędów średnich punktów uśrednianych na taki, aby błędy średnie punktu uśrednianego były wyliczane z błędów pomiarowych punktów podlegających uśrednieniu, a nie z rozrzutu obserwacji.

3. Moduł Importu danych EGiB SWDE/GML

 • dodana obsługa obiektów zdefiniowanych łukiem (dla danych z plików GML; łuki zamieniane są na obiekty liniowe),
 • w filtrowaniu działek dodana nowa opcja filtrowania przez podanie sposobu zagospodarowania. Dodatkowo zmienione zostało działanie tego okna: do tej pory warunki łączyły się przez operator "lub" a teraz "i" (można teraz wyfiltrować np osoby fizyczne jednocześnie posiadające Ls),
 • w opcji adresowania dodane pole do wpisania startowego numeru "Lp" przy generowaniu pism oraz kopert i zwrotek.

4. Zmiany w pakiecie podstawowym C-GEO

 • w oknie baz danych dodano obsługę zapytań SQL modyfikujących wartość atrybutów obiektów bazy danych, np. "wprowadź do pola X wartość N, jeśli pole Y ma wartość M". Funkcja ta może być przydatna przy wprowadzaniu większej ilości danych obiektów np. baz GESUT, BDOT. W kolejnych aktualizacjach funkcja ta będzie rozwijana,
 • różne drobne poprawki w module Porównanie współrzędnych.

Zmiany w programie C-GML od ostatniej aktualizacji (19.06.2018):

 • przy eksporcie do GML dodano możliwość dołączania danych podmiotowych do obiektów EGiB, gdy zostały one wydane przez PODGiK, a modyfikowane były dane przedmiotowe EGiB,
 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia np. wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane przez operatora programu,
 • w oknie Edytora mapy zasadniczej, funkcja - Domyślne wartości - dodano możliwość definiowania domyślnych wartości kolejnych atrybutów: IdUzgodnienia, IdMaterialu, Przedstawiciel, Wladajacy. Przeniesiono sekcję atrybutów dla GeoInfo do odrębnej zakładki,
 • wprowadzono import klasoużytków zapisanych jako KR_ObiektKarto w GML,
 • wprowadzono opcję eksportu do odrębnych plików GML zgodnie z podziałem na poszczególne bazy, a także możliwość pominięcia kontroli etykiet przy eksporcie do GML,
 • w oknie eksportu do GML dodano możliwość zwiększenia dokładności eksportowanych współrzędnych do 8 miejsc po przecinku (przydatne przy eksporcie GML dla EWMAPA),
 • wprowadzono mechanizm automatycznej stylizacji obiektów mapy zasadniczej po modyfikacji ich atrybutów w bazach danych (np. po zmianie atrybutu istnienie=projektowany na istniejący, oraz zmianie kodu budynku projektowanego na istniejący, skutkuje zmianą stylu linii na zgodny z nowymi wartościami atrybutów),
 • dodano wielokrotne wiązanie budynku do działek (dzialkaZabudowanaBudynkiem) jeśli budynek jest położony na kilku działkach,
 • przy eksporcie dodano zaokrąglanie powierzchni zabudowy dla budynków do pełnych metrów, a także ułatwiono możliwość wyboru bazy do eksportu,
 • zmieniono sposób stylizacji linii typu: budynek w budowie, wiata, taras, itd. tak aby nie miał znaczenia kierunek rysowania obiektów - teraz styl linii zawsze jest wyświetlany właściwie,
 • wprowadzono obsługę importu najnowszych wersji plików DWG - do formatu AutoCAD2018 włącznie,
 • modyfikacja funkcji Przycięcie mapy - wycinanie wyłącznie obiektów aktualnie widocznych na mapie, dzięki temu można np. wyciąć enklawę w widocznej działce z pominięciem innych obiektów istniejących na wycinanym obszarze, np. przewodów, które zostały wyłączone z widoczności,
 • poprawka importu i eksportu w budynku atrybutu informacjaDotyczacaCzesciBudynku , gdy jest on uzupełniony wartością specjalną voidable,
 • poprawka relacji komory i włazu (wlazKomora), oraz nadawania błędnego nadawania relacji obiektom różnych baz,
 • poprawka eksportu zmodyfikowanych obiektów o geometrii circleByCenterPoint,
 • import obiektów np. EGB_Budynek o geometrii punktowej - centroidy projektowanych budynków,
 • usprawniono pracę na rastrach piramidowych, także o bardzo dużych rozmiarach (1GB i większych) - wielokrotnie przyspieszono odświeżanie mapy (np. z 2 minut do max. 2 sek),
 • przy wywołanym oknie Szybkiej edycji tekstu, po wskazaniu tekstu na mapie, tekst jest od razu gotowy do edycji i na mapie widać aktualną treść tekstu,
 • poprawka generowania obiektu powierzchniowego taśmociąg,
 • poprawka automatycznej zmiany wysokości tekstów mapy zasadniczej przy zmianie jej skali,
 • poprawka eksportu do DXF tekstów o dowolnej justyfikacji,
 • poprawka w oknie edycji tekstu w zakresie zmiany justyfikacji i wyrównania,

Zmiany w aplikacji GML Factory od 7.06.2018:

 • w tabeli z wynikami walidacji dodano kolumnę Data modyfikacji, co umożliwia wyświetlenie wyników przefiltrowanych datą modyfikacji - po to by analizować tylko obiekty zmodyfikowane w określonym zakresie czasowym,
 • jeśli jest aktywny filtr dla wyników kontroli (dolna tabelka) to tylko widoczne - przefiltrowane obiekty są umieszczane w raporcie z informacją o zastosowanym filtrze (np. data modyfikacji, albo klasa obiektu),
 • poprawki komunikatów raportu,
 • dodano zakładkę Statystyka w oknie podglądu pojedynczego obiektu, która informuje o ilości obiektów w każdej z klas z różnych baz danych,
 • możliwość otwarcia wskazanego pliku GML w eksploratorze Windows w aplikacji GML Factory.

Źródło: Softline

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018