Podinspektor w Zespole Administracji Planistycznej (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ekonomia, prawo lub administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • podstawowa znajomość przepisów:
  • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawy Kodeks cywilny - w zakresie własności nieruchomości,
  • ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętność odczytu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - części tekstowej i graficznej,
 • umiejętność odczytu informacji ze źródeł graficznych - mapowych źródeł,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) oraz OpenOffice - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej GIS, w tym funkcjonalności programów służących do ich obsługi (QGIS, ArcGIS, ArcMapa itp.),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • podstawowa wiedza z zakresu topografii miasta Katowice,
 • umiejętność przygotowywania i przedstawiania prezentacji w formie elektronicznej.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • brała udział w pracach związanych z monitoringiem skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym prowadziła postępowania administracyjne lub odszkodowawcze,
 • uczestniczyła w pracach związanych z aktualizacją danych z zakresu informacji przestrzennej w systemie obsługującym infrastrukturę informacji przestrzennej miasta,
 • brała udział w przeprowadzaniu procedury formalno-prawnej sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice, ul. Rynek 13 - budynek wyposażony w windę,
 • praca: przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca bezpośredniego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/101/2021 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Zespole Administracji Planistycznej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2021 r.

Drukuj Email

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018