Specjalista ds. informacji przestrzennej (Katowice)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poszukuje osoby na stanowisko:

Główny specjalista do spraw informacji przestrzennej w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Osoba na tym stanowisku:

 • tworzy i uzupełniana bazy danych na podstawie pozyskiwanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dokumentacji zasobów, tworów i składników przyrody oraz obsługuje infrastrukturę baz danych w tym Geoportalu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach;
 • weryfikuje i aktualizuje dane przestrzenne o występowaniu siedlisk i gatunków podlegających ochronie oraz granic form ochrony przyrody, w tym prowadzi i aktualizuje rejestr form ochrony przyrody;
 • przygotowuje dane na potrzeby udostępniania informacji publicznej i informacji o środowisku w zakresie danych przyrodniczych;
 • sporządza mapy na potrzeby zadań realizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz analizy przestrzenne w zakresie lokalizacji inwestycji i zamierzeń w odniesieniu do chronionych zasobów przyrodniczych;
 • dokonuje oceny wpływu zamierzeń/przedsięwzięć/inwestycji na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe profilowane na jednym z kierunków: biologia, leśnictwo, ochrona środowiska, geodezja i kartografia, geologia lub pokrewne
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w instytucjach ochrony środowiska lub ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub instytucjach/podmiotach na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej GIS
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • znajomość obsługi komputera, oprogramowania bazodanowego oraz GIS w szczególności w zakresie: środowiska Quantum GIS (preferowane), ArcGIS; baz danych SQL (postgresql); narzędzi opensource związanych z publikacją danych przestrzennych (geoserver); podstawy znajomości obsługi serwerów opartych na systemach Windows Server; dobra znajomość EXCEL, WORD;
 • właściwa organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • kreatywność, rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu informacji przestrzennej lub inne specjalistyczne z zakresu GIS;
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowisku związanym z wykorzystywaniem systemów informacji przestrzennej

Termin składania dokumentów mija 15 października 2021 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018