Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich (Szczecin)

Urząd Morski w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw: zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

Osoba na stanowiku:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach wydawania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli odprowadzających energię z morskich farm wiatrowych
 • Określa uwarunkowania przestrzenne dotyczące wznoszenia sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich w procesie opiniowania lokalizacji inwestycji dla potrzeb ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie morskich farm wiatrowych
 • Opiniuje wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w odniesieniu do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz w odniesieniu do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • Uzgadnia pozwolenia na budowę dla obiektów zlokalizowanych w polskich obszarach morskich, w szczególności dotyczących morskich farm wiatrowych i kabli elektroenergetycznych wyprowadzających energię z morskich farm wiatrowych na ląd
 • Weryfikuje dane przestrzenne dotyczące lokalizacji inwestycji na obszarach morskich zawarte w dokumentach przedkładanych przez wnioskodawców, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania GIS
 • Tworzy i współdziała w tworzeniu baz danych oraz opracowań graficznych dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich
 • Prowadzi pozostałe postępowania administracyjne w sprawach wydawanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie decyzji o pozwoleniu na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w polskich obszarach morskich oraz analizuje i ocenia dokumentację w zakresie inwestycji planowanych do realizacji na obszarach morskich przedkładaną przez inwestorów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne lub architektura lub budownictwo lub geografia lub geodezja lub kartografia lub inżynieria środowiska lub ochrona środowiska lub odnawialne źródła energii lub elektrotechnika lub oceanografia lub oceanotechnika
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok związane z planowaniem przestrzennym lub budownictwem lub procesem inwestycyjnym
 • Praktyczna umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS (np. ArcGIS) w zakresie wykorzystania baz danych przestrzennych i sporządzania opracowań kartograficznych
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu kpa, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość języka angielskiego – poziom komunikatywny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu energetyki odnawialnej lub morskiej energetyki wiatrowej
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • Znajomość języka angielskiego – poziom B2 średniozaawansowany (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112726"

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARC-CoV2 dokumenty należy przesłać na adres: Urząd Morski w Szczecinie, Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

Wynagrodzenie zasadnicze: 4200,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Nasze patronaty

Kongres GIS 2023
25-26 października 2023
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
III konferencja GIS w Edukacji
21 czerwca 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser