Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja lub gospodarka nieruchomościami i udokumentowany 3-letni staż pracy lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany 5-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej, 
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel) - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania GIS (w szczególności firmy ESRI),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • systematyczność, skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym na podstawie wpływających dokumentów prawnych i geodezyjnych oraz zawiadamiała o dokonanych zmianach,
 • prowadziła rejestr cen nieruchomości,
 • udzielała informacji i sporządzała dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępniała bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 i 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • naliczała opłaty za udzielane informacje i sporządzane dokumenty,
 • sporządzała i wydawała licencje.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia wyższego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

wyłącznie drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/105/2021 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Wydziale Geodezji", na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4,  40-098 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2021 r.

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

VI Forum Uni-Biznes Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)
10.12.2021
27. Urodzin Stowarzyszenia GEOIDA
GIS day 2021

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018