Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

- o charakterze formalnym -

 • wykształcenie:
  • wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami i udokumentowany  minimum 3 – letni staż pracy,
    lub:
  • wyższe o dowolnym kierunku lub specjalności i uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu geodezji lub wyceny i gospodarki nieruchomościami oraz udokumentowany minimum 3 – letni staż pracy,
   lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5 – letni staż pracy,
 • udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w organach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,

- wymagania pozostałe -

 • bardzo dobra znajomość przepisów
  • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji (w mowie i piśmie),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, systematyczność, skrupulatność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

wykonywała czynności związane z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Katowice, w szczególności:

 • realizowała wnioski o dokonanie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencyjnego w systemie informatycznym na podstawie otrzymanych dokumentów prawnych i geodezyjnych,
 • sporządzała dokumenty: wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, wypisów z rejestru/kartoteki budynków i lokali, wykazów, skorowidzów i zestawień działek oraz podmiotów ujawnionych w bazię danych ewidencji gruntów i budynków,
 • naliczała opłaty za udostępniane dokumenty oraz wydawała licencję określającą zakres uprawnień licencjobiorcy do wykorzystania udostępnionych materiałów,
 • sporządzała zestawienia danych ewidencyjnych odpowiednio do wymogów określonych w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • prowadziła rejestr cen nieruchomości poprzez analizę, weryfikację i wprowadzanie danych zawartych w aktach notarialnych,
 • weryfikowała część opisową operatu ewidencji gruntów i budynków.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumenty niezbędne -

 • formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniami dostępny w zakładce „Dokumenty do pobrania" link: Formularz aplikacyjny (https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/dokument.aspx?idr=110008) lub w Urzędzie Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 na stanowisku informacji),
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia wyższego lub 5-letniego stażu pracy - w przypadku wykształcenia średniego (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub w organach administracji publicznej realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/.

- dokumenty dodatkowe (jeśli posiadasz) -

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dodatkowe informacje:

 • przystępując do naboru:
  • musisz spełniać wymagania formalne - jeśli ich nie spełniasz, Twoja oferta zostanie odrzucona,
  • nie musisz spełniać wszystkich wymagań dodatkowych – Twoja oferta będzie rozpatrzona. Jeśli spełniasz te wymagania, rosną Twoje szanse na zatrudnienie,
 • formularz aplikacyjny i oświadczenia podpisz odręcznie,
 • kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: formularz aplikacyjny i oświadczenia,
 • załącz tylko te dokumenty, które są wymagane lub zalecane w ogłoszeniu,
 • złożona oferta będzie weryfikowana pod względem kompletności w zakresie wymaganych i dodatkowych dokumentów oraz spełnienia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu,
 • informacja o osobach zakwalifikowanych do kolejnego etapu naboru zostanie zamieszczona w BIP w zakładce „Lista kandydatów".

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

do 31 lipca 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/46/2023":

 • osobiście w punkcie podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Rynek 1 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:30 do 17:00, we wtorki i środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00 lub
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacji i Zarządzania ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser