Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS (Katowice)

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS w zespole ds. e-usług

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami informacji geograficznej (GIS),
 • znajomość obsługi pakietów biurowych,
 • znajomość technologii ESRI (ArcMap, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise),
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • otwartość na rozwój zawodowy w zakresie GIS,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe (goeinformatyka lub pokrewne),
 • doświadczenie w pracy z  technologią ESRI,
 • umiejętność konfiguracji i  zarządzania geobazami wielodostępowymi,
 • umiejętność konfiguracji i  zarządzania ArcGIS Server-em,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • znajomość zagadnień IIP,
 • znajomość standardów OGC i  INSPIRE,
 • znajomość języka programowania Python,
 • znajomość języka SQL,
 • znajomość QGIS,
 • umiejętności analityczne,
 • kreatywność.


Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

administrować systemami i aplikacjami GIS.

Zadania główne:

 1. Zarządzanie i administrowanie platformą ORSIP.
 2. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Online.
 3. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Enterprise.
 4. Administrowanie bazą danych PostgreSQL.
 5. Monitorowanie wydajności i pojemności platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 6. Zapewnienie prawidłowego działania platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS oraz dbanie o ich bezpieczeństwo, aktualność i dostępność.
 7. Nadzór i zarządzanie licencjami na oprogramowanie ArcGIS w witrynie My ESRI.
 8. Wsparcie administratorów i użytkowników platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 9. Prace koncepcyjne dot. rozwoju platformy ORSIP oraz tworzenia aplikacji i rozwiązań GIS.
 10. Nadzór nad realizacją projektów partnerskich.

Zadania dodatkowe:

 1. Współpraca z Wykonawcami w ramach prac gwarancyjnych i asyst technicznych związanych z platformą ORSIP i realizowanymi projektami partnerskimi.
 2. Implementowanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność oraz harmonizację zbiorów i usług danych przestrzennych.
 3. Współpraca i współdziałanie z wydziałami UM WSL, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, udostępniania danych i  usług danych przestrzennych oraz tworzenia aplikacji GIS.
 4. Udział w pracach rozwojowych infrastruktury sprzętowej i systemowej, w tym analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji oraz niezbędnych dokumentów.
 5. Udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych.
 6. Organizacja oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dot. obsługi platformy ORSIP oraz innych rozwiązań i aplikacji GIS.
 7. Organizacja oraz czynny udział w konferencjach, seminariach itp.


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenia dla kandydatów na stanowisko urzędnicze,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nieobowiązkowe dokumenty: zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzory oświadczeń, zgody oraz kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej
się o  zatrudnienie pobrać można pod adresem http://www.e-slask.pl/bip/index.php?s=15&r=1356608450

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS - SCSI-DA.110.4.2019" w sekretariacie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pokój 206 ul. Powstańców 34 od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7.00 do 15.00 w  terminie  do dnia 27 marca 2019 r. włącznie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser