Specjalista ds. informacji przestrzennej (Łódź)

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista do spraw: informacji przestrzennej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

ZAKRES ZADAŃ

 • rejestrowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województw w rejestrze graficznym
 • prowadzenie monitoringu informacji geologicznej z terenu woj. łódzkiego oraz monitoringu realizacji zadania polegającego na ujawnianiu udokumentowanych złóż kopalin w studiach gmin praz organ gminy
 • przygotowywanie dla potrzeb wojewody, organów centralnych, ministrów oraz innych organów administracji publicznej (samorządy gminne) materiałów, analiz, opinii oraz innych informacji w celu prawidłowego kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa łódzkiego
 • zbieranie informacji i danych przestrzennych niezbędnych do realizacji zadań wojewody z zakresu gospodarowania przestrzenią oraz tworzenie baz danych i rejestrów
 • przygotowywanie wniosków, opinii i uzgodnień projektów dokumentów planistycznych, w zakresie ich zgodności z przepisami prawnymi oraz zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe, w obszarze województwa łódzkiego oraz województw sąsiednich w celu nadzoru nad prowadzeniem polityki przestrzennej
 • udzielania informacji przedstawicielom gmin oraz projektantom w zakresie planowania przestrzennego
 • prowadzenie procedury zastępczego sporządzenia audytu krajobrazowego oraz wydawania zarządzenia zastępczego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach zawierających zadania rządowe, które nie zostały rozmieszczone w studium gminy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: gospodarka przestrzenna, architektura, geodezja, geografia, geoinformacja, geoinformatyka
 • skrupulatność, dokładność i samodzielność, inicjatywa, umiejętność współpracy, umiejętność obsługi EW-Mapy, programów GIS i innych graficznych, obsługa edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Łódzki Urząd Wojewódzki
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem "Oferta pracy nr 43010''

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser