Starszy inspektor do spraw obsługi systemów informacji przestrzennej (Warszawa)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Starszy inspektor do spraw: obsługi systemów informacji przestrzennej (GIS) w Zespole ds. Informacji Przestrzennej w Departamencie Zarządzania Zasobami Przyrody

ZAKRES ZADAŃ

 • Zbieranie i analizowanie aktów prawnych w celu zapewnienia rzetelnej informacji przestrzennej w centralnym rejestrze form ochrony przyrody na temat przebiegu granic i lokalizacji form ochrony przyrody
 • Uczestniczenie w pracach związanych z przygotowaniem przestrzennych baz danych Zespołu do spełnienia wymogów Dyrektywy INSPIRE.
 • Obsługa systemu informacji przestrzennej typu desktop w celu wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Przetwarzanie i analizowanie oraz przygotowywanie zestawień, opracowań, zobrazowań kartograficznych z przestrzennych baz danych Zespołu w celu udostępnienia informacji przestrzennej
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. rozmieszczania siedlisk i gatunków pochodzących ze źródeł urzędu, jak też innych jednostek i instytucji
 • Prowadzenie spraw z zakresu Wspólnej Bazy Danych o Wyznaczonych Obszarach (CDDA) w celu przekazywania informacji o obszarach chronionych wyznaczonych na podstawie prawa krajowego do Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Pełnienie roli Krajowego Punktu Referencyjnego do spraw współpracy z EEA w zakresie CDDA. Przygotowywanie, weryfikowanie i przekazywanie zgodnie z harmonogramem danych CDDA do EEA.
 • Zarządzanie informacjami i aktualizowanie witryny "System wymiany o różnorodności biologicznej (CHM)" w celu umożliwienia wymiany danych pomiędzy osobami i instytucjami w kraju i za granicą zainteresowanymi informacjami o różnorodności biologicznej w Polsce. Pełnienie roli Krajowego Punktu Kontaktowego CHM w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej oraz współpraca z EEA w zakresie CHM.
 • Uczestnictwo w zakresie merytorycznym w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji pozostałych zadań przypisanych do stanowiska

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych lub informatycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym -B1
 • znajomość oprogramowania GIS typu desktop (ArcGIS, Geomedia, QGIS, SAGA GIS, gvSIG, GRASS)
 • znajomość oprogramowania biurowego (MS Office, Libre Office)
 • znajomość prawa krajowego w zakresie form ochrony przyrody i centralnego rejestru form ochrony przyrody
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o specjalizacji z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS) lub podyplomowe z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej
 • kursy lub szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2
 • znajomość prawa krajowego i europejskiego w zakresie udostępniania informacji publicznej i o środowisku
 • znajomość prawa krajowego w zakresie informacji przestrzennej

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie
  „starszy inspektor GDOŚ/DZP/3/2019”

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2024
24-26 września 2024
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser