Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna oceniła założenia do nowelizacji Pgik

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna wyraziła poparcie dla projektu założeń do nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jednocześnie postulując wprowadzenie kilku zmian.

Opracowany w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii projekt był głównym tematem posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 30 lipca br. Uwagi członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczyły m.in. wzmocnienia znaczeniu Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), obniżenia wysokości współczynnika opłaty w przypadku udostępniania danych na cele szkoleniowe, spójności przepisów z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Zakres opracowanych zmian dostępny jest na stronie GUGiK.

Po zakończeniu, trwających obecnie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, projekt założeń zostanie przedstawiony na Komitecie Rady Ministrów, a po uzyskaniu akceptacji stanie się przedmiotem obrad Rady Ministrów. Założenia staną się podstawą dla Rządowego Centrum Legislacji, które przygotuje projekt nowelizacji ustawy, która będzie przekazana do parlamentu. Na cały proces legislacyjny zakończony podpisaniem ustawy przez Prezydenta RP pozostało 11 miesięcy (termin ten wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r.).

Źródło: GUGiK

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018