Administrator techniczny aplikacji ArcGIS (Kraków)

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Administrator techniczny aplikacji ArcGIS (Kraków) w Referacie ds. Zarządzania aplikacjami w COI UMK

(NR REF. 11-IT-2023)

UMK oferuje:

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.
 10. Możliwość członkostwa w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.

Oczekiwania:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie:
 • wyższe: Astronomia lub Informatyka lub Nauki Fizyczne lub Matematyka lub Automatyka lub Elektronika i Elektrotechnika lub Informatyka Techniczna lub Telekomunikacja

lub

 • wyższe z doświadczeniem zawodowym: min. 2 lata w charakterze informatyka w zakresie wdrażania systemów informatycznych, administrowaniem aplikacjami lub programowania potwierdzone referencjami pracodawcy (lub zakresem czynności).
 1. pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. Znajomość języka SQL.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi standardowych aplikacji: Word, Excel, MS Project, poczty elektronicznej i Internetu oraz wiedza na temat REST, SOAP oraz PowerBI.
 3. Dobra znajomość narzędzi wchodzących w skład pakietu ArcGIS, a zwłaszcza ArcGIS OnLine oraz ArcGIS Pro, sposobów ich licencjonowania oraz dostępnych typów użytkowników GIS oraz znajomość pracy z danymi przestrzennymi w narzędziach wchodzących w skład pakietu ArcGIS.
 4. Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji (w tym znajomość normy PN-ISO/IEC 27001:2007).
 5. Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 6. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
 7. Doświadczenie w zakresie udziału w projektach związanych z wdrażaniem i administrowaniem aplikacjami oraz integracją systemów informatycznych.
 8. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
 9. Doświadczenie w zakresie przetwarzania danych i w pracy z bazami danych (ORACLE, MySQL, MSSQL, PostgreSQL) a także z uwzględnieniem rozszerzeń przestrzennych do ww. baz danych).
 10. Doświadczenie w zakresie pracy z narzędziami wchodzącymi w skład pakietu ArcGIS, a zwłaszcza ArcGIS OnLine oraz ArcGIS Pro, sposobów ich licencjonowania oraz dostępnych typów użytkowników GIS oraz znajomość pracy z danymi przestrzennymi w narzędziach wchodzących w skład pakietu ArcGIS.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Administrowanie techniczne aplikacjami powierzonymi przez Kierownika poprzez:
 • utrzymanie ciągłości pracy aplikacji,
 • zarządzanie kontami Użytkowników,
 • monitoring i optymalizacja działania aplikacji,
 • udział w planowaniu, usprawnianiu i rozwoju aplikacji,
 • zarządzanie słownikami,
 • zarządzanie umowami Asysty Technicznej i Konserwacji i realizacja ich postanowień oraz administrowanie terminami i okresami umów
 • opiniowanie projektów umów co najmniej w zakresie: zapisów dot. ATIK, wymagań dla dokumentacji i zarządzania kodem źródłowym, procedury odbiorowej, procedury obsługi błędów i konsultacji
 • zarządzanie licencjami i przekazywanie dokumentu licencyjnego do komórki prowadzącej ewidencję zasobów IT
 • zarządzanie dokumentacją techniczną dla powierzonych aplikacji
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji związanej z instalacją i wymaganiami technicznymi dla aplikacji,
 • opracowywanie analiz danych oraz przygotowywanie raportów i zestawień w oparciu o dane zawarte w aplikacjach,
 • nadzór nad realizacją prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym i wewnętrznym w zakresie powierzonych aplikacji,
 • zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi błędów i awarii,
 • bieżące wsparcie użytkowników w zakresie prowadzonych aplikacji zgodnie z procesem zarządzania usługami IT (II linia wsparcia),
 • zarządzanie dziennikami zdarzeń dla aplikacji,
 • wykonywanie instalacji zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami zewnętrznymi oraz ustaleniami i instrukcjami wewnątrz Wydziału,
 • zarządzanie zmianami w powierzonych aplikacjach oraz udział we wdrażaniu modyfikacji dla tych aplikacji,
 • aktualizacje mapy systemu.
 1. Udział w projektach związanych z wdrożeniem nowych aplikacji , udział w testach wdrażanego rozwiązania, uruchomienie wdrażanego rozwiązania dla użytkowników końcowych (pod warunkiem uczestnictwa w zadaniu).
 2. Udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisjach przetargowych.
 3. Współpraca z innymi referatami w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania elementów SI GMK w szczególności zakresie powierzonych aplikacji.
 4. Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji Rady, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w realizowanych zadań.
 5. Przekazywanie informacji Kierownikowi referatu w celu aktualizacji informacji w rejestrach będących w kompetencjach referatu zgodnie z zapisami instrukcji postępowania z dokumentacją obowiązującą w Centrum Obsługi Informatycznej.
 6. Przygotowywanie standardów oraz norm technicznych i jakościowych dla aplikacji.
 7. Przygotowywanie wymagań technicznych dla nowych aplikacji.
 8. Współpraca z innymi Użytkownikami systemu informatycznego SI GMK.
 9. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji związanej z SI GMK.
 10. Współpraca z Jednostkami Miejskimi i firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego.
 11. Opracowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych.
 12. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.
 3. Stanowisko: Administrator / Starszy Administrator.
 4. Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.
 5. Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Basztowa 20.
 6. Informacje w zakresie dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na stronie Dostępność budynków- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK
 7. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 4.850,- do 6000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 8. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Możliwość pracy w terenie: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba).
 2. Dyspozycyjność: tak (jeśli zajdzie taka potrzeba).
 3. Praca w soboty – nie.
 4. Uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B – nie.
 5. Godziny pracy: 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
 6. Praca przy komputerze: tak
 7. Inne: praca w trybie hybrydowym (obligatoryjnie).

Urząd Miasta Krakowa zachęca do kandydowania osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 czerwca 2023 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 9.15 w formie stacjonarnej w Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydatki / kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser