Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków (Warszawa)

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,

Inspektor ds. ewidencji gruntów i budynków w Dziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Udostępniania Danych Ewidencji Gruntów i Budynków Biura Geodezji i Katastru

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw z zakresu udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków. Wydawanie wypisów, wyrysów, map ewidencyjnych, uwierzytelnionych kopii i plików komputerowych oraz decyzji, postanowień i zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw z zakresu naliczania stosownych opłat oraz wystawiania dokumentów obliczenia opłaty za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem materiałów z zasobu oraz wydawanie decyzji w przypadku sporu dotyczącego wysokości opłaty.

Charakterystyka pracy:

 • rozpatrywanie wniosków dotyczących udostępnienia informacji publicznej i informacji z ewidencji gruntów i budynków,
 • udzielanie informacji o gruntach i budynkach zawartych w operatach ewidencyjnych,
 • wydawanie i uwierzytelnianie wydruków, wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
 • współpraca z innymi biurami Urzędu i instytucjami w zakresie udostępniania informacji z baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o własności lokali, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o drogach publicznych, ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks postępowania cywilnego, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o opłacie skarbowej, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków, gospodarki przestrzennej,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z Urzędem, sumienność, komunikacja, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe I lub II stopnia z administracji publicznej, katastru

Termin składania dokumentów: 11 kwietnia 2023 r.

Treść ogłoszenia [pdf]

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser