Stanowisko do spraw geodezji (Wrocław)

Prezydent Wrocławia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim Wrocławia

Stanowisko do spraw geodezji - Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała geodezyjna obsługa w zakresie przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego i regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym:

 1. reprezentowanie Gminy Wrocław w postępowaniach administracyjnych w sprawach o ustalenie przebiegu granic i sporządzaniu dokumentacji przy rozgraniczaniu nieruchomości;
 2. udział w czynnościach wznowienia granic nieruchomości;
 3. przygotowywanie projektów zleceń wykonania prac geodezyjno-kartograficznych;
 4. współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania ofert nieruchomości do zbycia;
 6. nadzór nad wprowadzaniem inwestorów w prawne granice nabywanych nieruchomości;
 7. przeprowadzanie wizji w terenie.

Miejsce pracy:

budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w terenie (oględziny nieruchomości);
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przewidywany termin zatrudnienia:

IV kwartał 2022 r. - I kwartał 2023 r.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe - w zakresie geodezji i kartografii lub geoinformatyki;
 5. znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 6. obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia:
 2. uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 3. pilota bezzałogowego statku powietrznego;
 4. doświadczenie zawodowe: w zakresie geodezji;
 5. znajomość oprogramowania graficznego, np. GIMP;
 6. komunikatywność, samodzielność, zdolność rozwiązywania problemów, zdolności mediacyjne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu październiku 2022 roku wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem na stronie BIP UM Wrocławia, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak:

CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, pokój 136 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na wyżej wymieniony adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw geodezji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r. do godziny 15:45 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w budynku przy placu Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, naprzeciwko pokoju 144 lub 145.

 

Nasze patronaty

XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Fotogrametryczno-Teledetekcyjne
18-20 września 2024
INTERGEO 2023
10-12 października 2023
VIII Forum BioGIS
29-30.11.2023
GIS Day w Stolicy
23 listopada 2023

Quizy mapowe

Gdzie leży ten kraj?
Puzzle z mapą świata
Jaki to kraj?
Quiz WORLDLE - Jaki to kraj?
Wersja dla zaawansowanych
Geoquiz historyczny
EOGuesser