Specjalista d.s. nadzoru AIS i DAT (Warszawa)

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista d.s. nadzoru AIS i DAT w Inspektoracie AIS i DAT w Departamencie Żeglugi Powietrznej

 
Osoba na stanowisku:
 • Weryfikuje dokumentację zgłoszeniową, realizuje sprawy ewidencji trasowych przeszkód lotniczych, aktualizuje przestrzenną elektroniczną bazę danych geometrycznych i danych opisowych charakteryzujących przeszkody lotnicze przed przekazaniem informacji o przeszkodach lotniczych państwowemu organowi zarządzania ruchem lotniczym celem ich publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczej
 • Prowadzi sprawy uzgadniania lokalizacji planowanych inwestycji, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy poprzez przeprowadzanie analiz przestrzennych określających wpływ projektowanych inwestycji na prawidłowe działanie lotniczych urządzeń naziemnych, a także przygotowuje projekty postanowień Prezesa ULC oraz innych odpowiedzi w tych sprawach
 • Bierze udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnia obsługę administracyjną procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, organizacją oraz dokumentowaniem przebiegu nadzoru bieżącego
 • Uczestniczy w tworzeniu i utrzymaniu systemów informacji przestrzennej (geoprzestrzenne bazy danych lotniczych/GIS) w celu spełnienia przepisów międzynarodowych i krajowych oraz usprawnienia funkcjonowania Urzędu
 • Monitoruje poprawność zapisów w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych oraz współpracuje z innymi komórkami Urzędu odnośnie ich aktualizacji
 • Bierze udział w sprawach dotyczących nadawania oznaczeń/wskaźników lokalizacji dla stałych stacji telekomunikacji lotniczej
 • Udziela informacji na temat ograniczeń i zakazów w korzystaniu z nieruchomości, które wynikają z działalności lotniczej
 • Bierze udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie AIS, DAT, map lotniczych, przeszkód lotniczych, jakości danych lotniczych (ADQ)

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub geografia
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w lotnictwie lub w geodezji i kartografii lub w gospodarce przestrzennej lub w geografii
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. AIS i DAT, w szczególności bardzo dobra znajomość wymagań wynikających z Załącznika 4, 15 ICAO
 • Znajomość KPA
 • Znajomość darmowego oprogramowania GIS
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Staż pracy co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie żeglugi powietrznej
 • szkolenia specjalistyczne w zakresie: AIS, DAT i map lotniczych, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, nadzoru nad zmianami w systemach funkcjonalnych, technik audytowania.
 • znajomość oprogramowania ESRI
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

Termin składania dokumentów mija  29.10.2022 r.

Treść ogłoszenia

Nasze patronaty

Konferncja "Geoinformacja: Nauka – Praktyka – Edukacja"
1-3 grudnia 2022
GIS Day 2022 w Poznaniu
16 listopada 2022
Wrocławski GIS Day
16-17 listopada 2022
Forum GPS
9 grudnia 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018