SIP Gdańska

Systemu Informacji Przestrzennej (SIP lub z j. ang. GIS) Miasta Gdańska zainicjowano w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku i od tego czasu jest systematycznie wdrażany w poszczególnych wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku (UMG) i jednostkach zewnętrznych. Początkowo wysiłki związane z budową SIP skoncentrowano głównie na jednostkach, dla których wykorzystanie informacji przestrzennej jest podstawową dziedziną pracy, ale później stopniowo zaczęto wprowadzać SIP wszędzie tam, gdzie jego wykorzystanie daje wymierne korzyści.

 

Stale rozbudowywane miejskie zasoby SIP administrowane przez Biuro Informatyki obejmują obecnie około 150 tematycznych warstw mapowych zintegrowanych z tekstową bazą danych (nie licząc zasobów branżowych). Dane te podlegają okresowej, systematycznej weryfikacji i uaktualnieniom, dzięki czemu zachowują wysoki stopień aktualności oraz są stopniowo rozbudowywane o kolejne zbiory, co powoduje, że już teraz tworzą niemal kompletny obraz miasta. Warstwy o podstawowym znaczeniu dla miasta (budynki, działki, ulice itp.) są utrzymywane przez Biuro Informatyki i Wydział Geodezji, a plany przestrzenne tworzone przez Biuro Rozwoju Gdańska są administrowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków.

Struktura SIP Miasta Gdańska
Koordynatorem miejskiego SIP Gdańska i autorem większości rozwiązań systemowych jest Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ściśle współpracujący z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi urzędu. W Biurze Informatyki użytkuje się oprogramowanie ArcGIS ArcINFO i ArcView firmy ESRI oraz MapINFO, które umożliwia wizualizację i przetwarzanie danych przestrzennych i opisowych, a także przeprowadzanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map i raportów.
W skład SIP Miasta Gdańska wchodzą trzy podstawowe grupy zasobów działające w znacznej mierze oddzielnie i administrowane w trzech różnych miejscach:

  • zasoby geodezyjne (mapa zasadnicza, mapa ewidencji gruntów i budynków, numeryczny model terenu) administrowane przez Wydział Geodezji UMG,
  • zasoby związane z planowaniem przestrzennym (plany zagospodarowania przestrzennego) tworzone przez Biuro Rozwoju Gdańska i korygowane i administrowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
  • pozostałe zasoby ze szczególnym uwzględnieniem warstwy komunikacyjnej.

Podstawowe źródło informacji przestrzennych dla obszarów miejskich stanowią dane geodezyjne. Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego trzon stanowi mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji gruntów i budynków należy do zadań zleconych administracji rządowej i jest realizowane głównie w oparciu o oprogramowanie inżynierskie Bentley Microstation wzbogacone o specjalistyczne rozszerzenia funkcjonalne.

Mapa zasadnicza, administrowana przez Wydział Geodezji, jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym zawierającym aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także nadziemnych, naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Jest podstawowym materiałem kartograficznym, wykorzystywanym do zaspokojenia różnorodnych potrzeb gospodarczych, a w szczególności zagospodarowania przestrzennego, katastru nieruchomości i powszechnej taksacji. Służy do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT). Zakończono już proces przekształcenia analogowego opracowania mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Do prowadzenia mapy zasadniczej w Wydziale Geodezji jako platformę programową stosuje się Microstation GeoGraphics firmy Bentley wraz z nakładką GeoEdytor. Kopie mapy zasadniczej są udostępniane odpłatnie jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, jednostkom organizacyjnym miasta, przedsiębiorstwom branżowym i innym zainteresowanym jej treścią.

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami. Od 1996 r. Gdańsk posiada numeryczne opracowanie mapy ewidencji gruntów na obszarze całego miasta oraz komputerową bazę danych opisowych nieruchomości gruntowych. Na najbliższy okres planuje się założenie ewidencji budynków i lokali. Do prowadzenia ewidencji gruntów wykorzystuje się aplikację Turbo EWID przechowującą dane graficzne i opisowe w bazie danych ORACLE. Do celów administracyjnych ewidencja gruntów jest udostępniana przez przegladarkę internetową.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku prowadzi również bazę cen nieruchomości dla obszaru miasta Gdańska. Ewidencji podlegają ceny i wartości nieruchomości, adres, numery działek wchodzących w skład nieruchomości, rodzaje nieruchomości itp. W zależności od wyboru opcji, program pozwala na odnalezienie w bazie interesujących użytkownika transakcji z dowolnie wybranego obszaru a następnie typu nieruchomości. W wyniku wykonanych operacji , użytkownik otrzymuje mapę transakcji wybranego obszaru oraz odnoszący się do niego raport. Powstały zbiór umożliwia kreowanie polityki lokalnego samorządu w zakresie gospodarki nieruchomościami w odniesieniu do ustalenia wielkości opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, prawa pierwokupu, opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości komunalnych i ustalenia kryteriów przetargowych. Nie bez znaczenia jest fakt, możliwości wykorzystania bazy cen do analizy lokalnego rynku nieruchomości oraz skutków uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W sieci internetowej udostępniono zbiór map statycznych zapisanych w popularnych formatach graficznych i zgromadzonych na stronie gis.gdansk.pl, będącej częścią miejskiego serwisu internetowego. Planuje się w najbliższym czasie wzbogacenie miejskiego portalu danych przestrzennych dla Miasta Gdańska dostępnego pod adresem www.gis.gdansk.pl o elementy ściśle zintegrowane z miejskim SIP umożliwiające dużą interaktywność.
W Biurze Rozwoju Gdańska, które jest odpowiedzialne za tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego stosuje się Microstation GeoGraphics firmy Bentley, wraz z dostosowaną nakładką Geoedytor. Z planów zagospodarowania przestrzennego, przekonwertowanych do formatu ESRI i zaimportowanych do aplikacji FSPlan, korzysta przede wszystkim Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków, a także inne jednostki Urzędu Miejskiego. FSPlan przechowuje dane opisowe (karty terenu) w bazie danych PostgreSQL, a dane graficzne w formacie ESRI.

W Wydziale Środowiska wdrożona jest aplikacja do generowania mapy zanieczyszczenia hałasem, wykorzystująca utworzony numeryczny model terenu (NMT) dla gminy miasta Gdańska (w formacie Bentley). NMT znajduje ponadto zastosowanie w pracach planistycznych Biura Rozwoju Gdańska oraz przy pierwszych próbach wdrażaniu środowiska 3D dla SIP Miasta Gdańska.

 źrodło: www.gis.gdańsk.pl

Nasze patronaty

Konkurs SKP na Internetową Mapę Roku
Zgłoszenia do 10 września 2022
Kongres FIG w Warszawie
11-15 września 2022
SCEgeo 2022
22-24 czerwca 2022
FME World Tour 2022
18 maja 2022
GIS w Nauce
23-24 czerwca 2022
Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
23-24 czerwiec 2022
Informacja przestrzenna impulsem dla rozwoju lokalnego
2-3 czerwca 2022

Galeria

Wrocławski GIS Day 2019
13 listopada 2019
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018