Państwowy System Odniesień Przestrzennych

PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH stosowany jest w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji przestrzennej. Wprowadzony został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 8 sierpnia 2000 roku.

System tworzą:


Geodezyjny układ odniesienia EUREF-89

EUREF-89 (European Reference Frame 1989.0) to rozszerzenie europejskiego układu odniesienia ETRF (European Terrestrial Reference Frame 1989.0) na obszar Polski, w wyniku kampanii pomiarowej EUREF-POL 92, której rezultaty zostały zatwierdzone przez Podkomisję dla Europejskiego Układu Odniesienia (EUREF) Międzynarodowej Asocjacji Geodezji w 1994 r.

EUREF-89 - stosuje się Geodezyjny System Odniesienia 1980 (GRS 80) Powierzchnią odniesienia geodezyjnego układu odniesienia jest elipsoida obrotowa, której środek znajduje się w środku masy Ziemi oraz oś obrotu pokrywa się z osią obrotu Ziemi.

Współrzędne określające położenie punktów w odniesieniu do powierzchni elipsoidy GRS 80:

elipsoida
 

 Rys.1.Układ współrzędnych geodezyjnych


Układ wysokości

Wysokości normalne H (Kronsztad 86) - odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiej, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga. Różnice pomiędzy K60 a K86 na terenie Polski wynoszą od 2 cm do 8,5 cm. Nie jest to spowodowane zmianą poziomu morza, lecz dołożeniem kolejnych obserwacji i ponownym wyrównaniem sieci wysokościowej. Dla punktu o znanych wysokościach K60 i K86, rzędna K60 będzie miała większą wartość niż rzędna K86.


Układy współrzędnych płaskich prostokątnych 

Opiera się na układach współrzędnych:

Drukuj