Zasady wykonywania lotów dronami (UAV) - prawo

Termin stosowania nowych przepisów europejskich dotyczących dronów obowiązuje od 31 grudnia 2020 r. 

Operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi sklasyfikowane są w oparciu o ich stopień ryzyka. Wyróżnia się 3 kategorie lotów:

Kategoria Otwarta:

Operacje w kategorii „otwartej” umożliwiają wykonywanie lotów niskiego ryzyka. Nie wymagają one uzyskania uprzedniego zezwolenia na lot z ULC.

Operacje w kategorii „otwartej” mogą być wykonywane tylko w zasięgu widoczności wzrokowej pilota lub obserwatora w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, dronami o masie nie przekraczającej 25 kg.

Kategoria „otwarta” dzieli się na trzy podkategorie A1, A2 i A3, w oparciu o ograniczenia operacyjne i wymogi, jakim podlegają piloci bezzałogowych statków powietrznych i drony:

Rejestracja Pilotów Dronów

Piloci dronów w kategorii „otwartej” rejestrują się:

Po dokonaniu rejestracji należy umieścić swój numer rejestracyjny na każdym dronie do którego wymagana jest rejestracja.

Szkolenie pilotów dronów dla kategorii „otwartej”

Każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250g będzie musiała przejść szkolenie online oraz zaliczyć test online potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy, będą one bezpłatne i dostępne na stronie ULC. Egzamin online będzie składać się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.

Wymagane kompetencje dla kategorii „otwartej”:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniającym do wykonywania określonych czynności lotniczych przez pilotów bezzałogowych statków powietrznych będzie zgodnie z przepisami UE:

Minimalny wiek pilota BSP w kategorii „otwartej”

Minimalny wiek pilota wykonującego operacje z użyciem SBSP w kategorii „otwartej” wynosi 16 lat.

Wymóg minimalnego wieku nie obowiązuje w stosunku do pilotów dronów:

Ogólne zasady wykonywania operacji w kategorii „otwartej”

Drony, którymi można wykonywać operację w kategorii „otwartej”

Drony, którymi można wykonywać operacje w kategorii „otwartej”, muszą spełniać następujące warunki:

Kategoria szczególna

Kategoria „szczególna” jest przeznaczona dla operacji o średnim ryzyku, której parametry lotu wychodzą poza kategorię „otwartą”. Loty w tej kategorii będą oparte o ocenę ryzyka zarówno ze strony operatora jak i nadzoru lotniczego. Wykonanie operacji będzie wymagało weryfikacji oraz w niektórych przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wykonując operacje w kategorii „szczególnej” wymagana jest rejestracja wszystkich operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych bez względu na masę eksploatowanego drona.
Informacje na temat rejestracji w systemie ULC znajdują się TUTAJ

1. Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym

Oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym należy złożyć w przypadku, kiedy parametry wykonywanych operacji wychodzą poza kategorię „otwartą”. W myśl przepisów europejskich scenariusze standardowe opublikowane przez EASA zaczną obowiązywać od 2 grudnia 2021 roku. W związku z tym do 31.12.2020r. Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikuje krajowe scenariusze standardowe. Składając do Urzędu oświadczenie zgodne z NSTSx operator otrzyma potwierdzenie odbioru i kompletności, dzięki któremu bezzwłocznie może rozpocząć operację zgodnie z ograniczeniami scenariusza standardowego. Takie oświadczenie operator będzie mógł przedłożyć ULC do 2 grudnia 2021. Dokument ten traci ważność z dniem 2 grudnia 2023 r.

2. Zezwolenie na operację

Wniosek o zezwolenie na operację stosowany w przypadku, jeśli operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym i nie należy do kategorii „otwartej”. Przed złożeniem niniejszego wniosku operator jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka.

W tej kwestii przewidziano dwa alternatywne podejścia:

W zezwoleniu wydanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zostaną określone warunki wykonania operacji.

3. Certyfikat LUC

Wydanie certyfikatu LUC następuje na wniosek osoby prawnej (przedsiębiorcy).Wniosek o certyfikat LUC należy złożyć w celu oceny przez Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzonej organizacji i, wykazania, że operator jest w stanie samodzielnie ocenić ryzyko operacji. Wytyczne jakie muszą zostać spełnione przez operatora określono w części C rozporządzenia 2019/947/UE. Jeżeli wymagania zostaną spełnione, ULC wyda certyfikat LUC oraz przyzna uprawnienia odpowiadające poziomowi doświadczenia operatora.  Uprawnienia mogą obejmować operacje bez uprzedniego zgłaszania oraz w odpowiednich przypadkach zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Operator może realizować operacje bez uzyskania zgody ULC, natomiast jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji samodzielnie zatwierdzonych operacji m.in. w celu weryfikacji podczas kontroli przez ULC.

Podstawy prawne:

Kategoria certyfikowana

Kategoria certyfikowana będzie oparta na certyfikacji w zakresie projektowania, produkcji i utrzymaniu zdatności do lotu bezzałogowych statków powietrznych (BSP o masie startowej powyżej 25kg). Aktualnie czekamy na projekty odpowiednich regulacji.


Przepisy dronowe ważne do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi do 31 grudnia 2020 r. przepisam, osoby latające sportowo i rekreacyjnie są zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Zapisy te mają zastosowania dla modeli latających o masie mniejszej niż 0,6 kg.

Natomiast operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych muszą posiadać świadectwo kwalifikacji, które można uzyskać po zdaniu egzaminu państwowego w jednej z dwóch kategorii:

Loty muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk, strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R obejmującymi parki narodowe (Restricted Area – strefa ograniczeń), D (Danger Area – strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana). Loty w wymienionych strefach mogą odbywać się za zgodą zarządzającego daną strefą.

Warunki i wymagania dotyczące używania modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku są zawarte w załączniku nr 6 (modele latające) oraz 6a (bezzałogowe statki powietrzne uzywane do celów innych niż rekreacja i sport) do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Treść rozporządzenia:
pdf plik do pobrania759.73 KB
Modele latające - str. 71-73
Bezzałogowe statki powietrzne - str. 73-77

Drukuj