Konwersja świadectw kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO) na certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, dokumenty obejmujące między innymi kwalifikacje osób wykonujących loty bezzałogowymi statkami powietrznymi, wydane na podstawie prawa krajowego zachowują ważność do 1 stycznia 2022r.  Do tej daty, zgodnie z rozporządzeniem, państwa członkowskie dokonują konwersji uprawnień.  

Założenia:

W przypadku dotychczas uzyskanych i ważnych uprawnień VLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie do lotów w kategorii szczególnej zgodnie z Krajowymi Scenariuszami Standardowymi obejmującymi loty  VLOS.

W przypadku dotychczas uzyskanych i ważnych uprawnień BVLOS po konwersji uzyskuje się uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A1,A2,A3) oraz uprawnienie w kategorii szczególnej do lotów zgodnie z Krajowymi Scenariuszami Standardowymi obejmującymi loty VLOS i BVLOS.

Należy pamiętać, że pomimo konwersji uprawnień każdy pilot drona jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa.


Licencja operatora / świadectwa kwalifikacji UAVO przed 31 grudnia 2020 roku

Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe mają obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji wynikający z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.).

Najczęściej zadawane pytania:

Czy trzeba posiadać licencję?

Licencja, a właściwie świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (w skrócie UAVO), bo tak nazywa się wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokument, jest wymagane jedynie wobec osób wykon ujących loty inne niż rekreacyjne lub sportowe . Wszystkie loty związane ze świadczeniem usług takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, fotogrametria, różnego rodzaju pomiary czy monitoring z powietrza, loty badawcze itp. wymagają zatem posiadania świadectwa kwalifikacji. Wymóg ten został podyktowany art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 z późn.zm.), natomiast szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664 z późn. zm. ).

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać świadectwo kwalifikacji ?

Ustawa Prawo lotnicze wymaga aby osoba ubiegająca się o świadectwo kwalifikacji UAVO spełniała następujące wymagania:

Gdzie można zrobić wymagane szkolenie?

Od 6 listopada 2016 r. aby uzyskać świadectwo kwalifikacji należy odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne w jednym z zarejestrowanych przez ULC podmiotów szkolących. Listę zarejestrowanych podmiotów można znaleźć na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Do czego uprawnia świadectwo ?

Świadectwo kwalifikacji uprawnia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi używanymi w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Świadectwo wydawane jest bezterminowo. Do świadectwa wpisywane są uprawnienia określające zakres wykonywanych lotów czyli i loty w zasięgu wzroku (VLOS) (z pięcioletnim okresem ważności) oraz kategorie statków powietrznych (z trzyletnim okresem ważności), do pilotowania których to świadectwo uprawnia. Razem z kategorią statku powietrznego określany jest również przedział wago wy, w którym można wykonywać loty daną kategorią statku powietrznego. Na chwilę obecną do świadectwa kwalifikacji wpisywane są następujące kategorie statków powietrznych:

Kategoria wpisywana jest do świadectwa na podstawie informacji zawartych w protokole egzaminacyjnym przez egzaminatora przeprowadzającego egzamin państwowy. Do świadectwa wpisywane są również uprawnienia instruktora INS.

Gdzie odbywają się egzaminy i w jakim terminie?

Miejsca i terminy egzaminów umawiane są indywidualnie z egzaminatorami. Adresy e-mail oraz numery telefonów do egzaminatorów znajdują się w wykazie egzaminatorów opublikowanym na stronie ULC.

Jakie dokumenty należy przygotować aby otrzymać świadectwo kwalifikacji?

Przed egzaminem należy okazać egzaminatorowi komplet dokumentów. Egzaminator sprawdza dokumentację pod względem merytorycznym i formalnym i jeżeli jest ona kompletna dopuszcza kandydata do egzaminu.

Dokumenty wymagane na egzaminie:

Opłaty wnosi się na numer konta: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000 Urząd Lotnictwa Cywilnego Ul. Marcina Flisa 2, 02 - 247 Warszawa

Po egzaminie, egzaminator przekazuje dokumenty do ULC. Gotowe świadectwo może zostać przesłane przez ULC na wskazany we wniosku o wydanie adres korespondencyjny lub do jednej z delegatur i jednostek terenowych ULC. Delegatury, do których może zostać przesłane świadectwo kwalifikacji znajdują się w następujących miastach: Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Bielsko - Biała, Rzeszów.

Jak wyglądają egzaminy?

Egzaminy składają się części teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu wyboru. Składa się z części ogólnej uwzględniającej przedmioty i zagadnienia wymienione poniżej w pkt 1 - 4 oraz części uwzględniającej charakterystykę kategorii statku powietrznego, która ma zostać wpisana do świadectwa kwalifikacji wymienionej w pkt 5. Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 75% poprawnych odpowiedzi z każdego z pięciu opisanych niżej przedmiotów. Ogólny zakres egzaminu został przedstawiony poniżej. Szczegółowy zakres egzaminów znajduje się na stronie internetowej ULC w zakładce UAV i jest on oparty na programie szkolenia opracowanym przez ULC.

Zakres egzaminu teoretycznego:

1. Prawo lotnicze

2. Człowiek jako operator UAV

3. Zasady wykonywania lotów VLOS

4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

5. Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego

Egzamin praktyczny

Jeszcze przed oderwaniem się od ziemi, egzaminator sprawdzi wiedzę osoby egzaminowanej odnośnie użytkowanej platformy, jej wyposażenia, możliwych trybów lotu, osiągów, ograniczeń, możliwości, bezpieczeństwa obsługi (w tym również akumulatorów ), zachowania w sytuacjach awaryjnych, optymalnych ustawień systemu „ failsafe” lub innych zagadnień związanych z wykonywaniem lotów.

Jeżeli egzaminator uzna, że egzaminowana osoba posiada wiedzę niezbędną do wykonania bezpiecznego lotu w zakresie użytkowanej platformy wykonywane są loty egzaminacyjne.

Sprzęt, którym będą wykonywane loty musi być wyregulowany i sprawdzony przez kandydata jeszcze przed pojawieniem się na egzaminie. Jeżeli budowa UAV lub jego zachowanie w locie będzie budziło wątpliwości egzaminatora co do jego sprawności technicznej lub możliwości bezpiecznego kontynuowania lotu (np. widoczne uszkodzenia mechaniczne, silne wibracje lub inne oznaki problemów technicznych), kandydat może nie zostać dopuszczony do egzaminu, a jeżeli lot już trwa egzamin może zostać przerwany. Podczas lotów sprawdza się przede wszystkim czy osoba egzaminowana potrafi w sposób bezpieczny obsługiwać sprzęt, czyli przygotować go do lotu, wykonać lot i bezpiecznie wylądować. Wszystkie elementy lotu muszą być wykonywane w sposób stabilny, płynny i precyzyjny.

Zakres egzaminu praktycznego wygląda następująco:

1. Przygotowanie do lotu

2. Obsługa naziemna i ocena zdatności do lotu

3. Bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych

4. Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.

Egzamin nie zostanie zaliczony w przypadku:

Drukuj