logo gisplay

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności geodezja i kartografia,
 • udokumentowany minimum 4-letni staż pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
 • udokumentowane minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej,
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych MS Office (Word, Excel) - w stopniu bardzo dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku pracy,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych, umiejętności delegowania zadań i podejmowania decyzji,
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania przepisów prawa oraz redagowania pism urzędowych,
 • wysoka odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • samodzielność i komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • organizowała, kierowała, kontrolowała i nadzorowała pracę podległych referatów: Referatu Aktualizacji Danych Opisowych, Referatu Obsługi Prac Geodezyjnych, Referatu Mapy Numerycznej oraz Referatu Weryfikacji, Koordynacji i Postępowań Geodezyjnych w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i obowiązków wynikających z zakresu ich działania,
 • przygotowywała propozycje do projektu budżetu Miasta oraz odpowiadała za jego realizację w zakresie działania podległych referatów,
 • prowadziła, gromadziła i udostępniała dane z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadziła postępowania i wydawała decyzje administracyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • odpowiedzialna za utrzymywanie w aktualności baz danych prowadzonych przez podległe referaty,
 • współpracowała z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie wykonywanych zadań.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Francuska 70 - budynek wyposażony w windę,
 • praca przy komputerze, pod presją czasu, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz współpracy z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Katowice, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic, jak również telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientami zewnętrznymi oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/default.aspx?idt=369&menu=732 lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/ bądź dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej /przez doświadczenie rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/124/2019 na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00, w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018