logo gisplay

Inspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor  w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami,
 • udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami - w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz ustalania opłaty adiacenckiej z tego tytułu,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - w zakresie rozgraniczania nieruchomości,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania administracyjne z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, w tym przygotowywała projekty decyzji i postanowień,
 • dokonywała analiz wydawanych decyzji o podziale nieruchomości pod kątem wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego ustalania opłaty adiacenckiej oraz przeprowadzenia procedury administracyjnej w wyżej wymienionym zakresie.

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Francuska 70 /budynek wyposażony w windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca współpracy z innymi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta Katowice, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic, jak również telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientami oraz jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/68/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018