logo gisplay

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji (Katowice)

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, lub
  • wyższe o kierunku lub specjalności geodezja, gospodarowanie nieruchomościami i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, lub
  • wyższe o dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu geodezji lub gospodarki nieruchomościami i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość przepisów:
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi programów biurowych MS Office: Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • znajomość oprogramowania GIS (w szczególności firmy ESRI),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność,
 • komunikatywność.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • wprowadzała zmiany przedmiotowe i podmiotowe do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym na podstawie wpływających dokumentów prawnych i geodezyjnych oraz będzie zawiadamiała o dokonanych zmianach,
 • prowadziła rejestr cen i wartości nieruchomości,
 • udzielała informacji i sporządzała dokumenty z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • udostępniała bazy danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • naliczała opłaty za udzielane informacje i sporządzane dokumenty,
 • sporządzała i wydawała licencje,

Warunki pracy:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy - Katowice ul. Francuska 70 /budynek wyposażony windę/,
 • praca przy stanowisku komputerowym, pod presją czasu, wymagająca radzenia sobie ze stresem we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami Miasta, zlokalizowanymi w różnych budynkach na terenie Katowic oraz telefonicznego i bezpośredniego kontaktu z klientami, jak również z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 5-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia wyższego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum rocznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie w ramach stosunku pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/69/2019 na stanowisko urzędnicze - inspektor - w Referacie Aktualizacji Danych Opisowych w Wydziale Geodezji" w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r.

Aplikacje które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe uwagi:

 • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Katowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018