logo gisplay

Asystent ds. GIS (Szczecin)

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ogłosiło nabór na stanowisko:

Asystent ds. GIS

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk o ziemi, geoinformatyki lub informatyki, geodezji
  i kartografii, geografii lub gospodarki przestrzennej,
 • znajomość podstaw teoretycznych kartografii (układy współrzędnych, odwzorowania, redakcja map itp.),
 • umiejętność generalizacji danych w środowisku GIS,
 • wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne w zakresie administracji i eksploatacji baz danych środowiska QGIS w tym umiejętność tworzenia zapytań SQL,
 • znajomość środowiska pracy QGIS w tym umiejętność tworzenia projektów QGIS, konfiguracji środowiska pracy,
 • umiejętność wymiany danych między różnymi systemami GIS oraz formatami,
 • podstawowa wiedza dotycząca jakości danych przestrzennych, standardów i baz danych Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz formatów GML, ShapeFile, MapInfo TAB, GeoPackage,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność tworzenia rozszerzeń do środowiska QGIS.
 • umiejętność pracy z bazą danych Postgresql/Postgis,
 • doświadczenie w programowaniu GIS w języku skryptowym Python,
 • umiejętność tworzenia skryptów SQL/PgSQL,
 • doświadczenie w korzystaniu z mobilnych aplikacji GIS,
 • umiejętność obsługi programów graficznych np. Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator,
 • znajomość języka angielskiego technicznego w stopniu komunikatywnym, pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji oraz prowadzenie konwersacji,
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność oraz zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność twórczego, nieszablonowego i analitycznego myślenia,
 • kreatywność w tworzeniu rozwiązań w systemach GIS.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie w pracach realizowanych w zespole GIS,
 • samodzielną pracę w oprogramowaniu QGIS i MapInfo,
 • projektowanie struktur bazodanowych na potrzeby tworzenia i przechowywania danych,
 • pracę z mapami i danymi geodezyjnymi oraz dokumentacją branżową,
 • wprowadzanie i aktualizacje danych w systemach GIS,
 • nadzorowanie poprawności wprowadzania danych do systemu GIS,
 • analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku,
 • tworzenie statystyk oraz analizę danych,
 • analizy przestrzenne GIS z wykorzystaniem danych pochodzących z baz danych wektorowych
  oraz przetwarzanie danych lotniczych i satelitarnych,
 • automatyzowanie procesów obróbki danych,
 • przygotowywanie kompozycji mapowych w środowisku GIS (QGIS, MapInfo),
 • udział w projektach regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych, pracach analityczno-projektowych,
 • opracowywanie rozwiązań GIS obsługujących potrzeby zespołów projektowych,
 • obsługa korespondencji w zakresie spraw związanych z działalnością zespołu GIS,
 • pozyskiwanie i udostępnianie danych, współpraca z innymi jednostkami i organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi podmiotami.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -zał.1,
 • oświadczenia kandydata - zał. 2
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zał. 3.

Termin składania ofert: 1 kwietnia do godziny 15:30.

Miejsce składania ofert:

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

 1. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, Wejście A III p. pok.1 Sekretariat-Kadry
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem numeru oferty.

Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
W RBGPWZ w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018