Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS (Katowice)

Opublikowano:

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS w zespole ds. e-usług

Wymagania niezbędne:

Wymagania pożądane:


Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

administrować systemami i aplikacjami GIS.

Zadania główne:

 1. Zarządzanie i administrowanie platformą ORSIP.
 2. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Online.
 3. Zarządzanie i administrowanie platformą ArcGIS Enterprise.
 4. Administrowanie bazą danych PostgreSQL.
 5. Monitorowanie wydajności i pojemności platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 6. Zapewnienie prawidłowego działania platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS oraz dbanie o ich bezpieczeństwo, aktualność i dostępność.
 7. Nadzór i zarządzanie licencjami na oprogramowanie ArcGIS w witrynie My ESRI.
 8. Wsparcie administratorów i użytkowników platformy ORSIP, platformy ArcGIS Online, platformy ArcGIS Enterprise oraz aplikacji GIS.
 9. Prace koncepcyjne dot. rozwoju platformy ORSIP oraz tworzenia aplikacji i rozwiązań GIS.
 10. Nadzór nad realizacją projektów partnerskich.

Zadania dodatkowe:

 1. Współpraca z Wykonawcami w ramach prac gwarancyjnych i asyst technicznych związanych z platformą ORSIP i realizowanymi projektami partnerskimi.
 2. Implementowanie rozwiązań technicznych zapewniających interoperacyjność oraz harmonizację zbiorów i usług danych przestrzennych.
 3. Współpraca i współdziałanie z wydziałami UM WSL, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami w zakresie pozyskiwania, udostępniania danych i  usług danych przestrzennych oraz tworzenia aplikacji GIS.
 4. Udział w pracach rozwojowych infrastruktury sprzętowej i systemowej, w tym analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji oraz niezbędnych dokumentów.
 5. Udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych.
 6. Organizacja oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dot. obsługi platformy ORSIP oraz innych rozwiązań i aplikacji GIS.
 7. Organizacja oraz czynny udział w konferencjach, seminariach itp.


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

Nieobowiązkowe dokumenty: zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawartych w kwestionariuszu osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Wzory oświadczeń, zgody oraz kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej
się o  zatrudnienie pobrać można pod adresem http://www.e-slask.pl/bip/index.php?s=15&r=1356608450

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. systemów i aplikacji GIS - SCSI-DA.110.4.2019" w sekretariacie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pokój 206 ul. Powstańców 34 od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7.00 do 15.00 w  terminie  do dnia 27 marca 2019 r. włącznie.

Drukuj