logo gisplay

Stanowisko ds. prowadzenia i wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej (Wrocław)

Urząd Miejski Wrocławia poszukuje osoby na:

Stanowisko ds. prowadzenia i wykorzystywania Systemu Informacji Przestrzennej (2 etaty)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. pozyskiwanie, kontrola techniczna, przetwarzanie danych przestrzennych z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych źródeł zasilania SIP (Systemu Informacji Przestrzennej) i włączanie ich do Systemu;
 2. przygotowywanie danych przestrzennych i map tematycznych wspomagających prace Biura Rozwoju Wrocławia i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz udostępnianie ich grupom użytkow­ników SIP lub jednostkom wykonującym prace na rzecz Urzędu Miejskiego Wrocławia;
 3. budowanie zbiorów danych we współpracy międzywydziałowej;
 4. opracowania metadanych dla zbiorów danych SIP;
 5. administrowanie zasobami i użytkownikami SIP (we współpracy z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu);
 6. prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie umiejętności wykorzystywania SIP i edycji danych przestrzennych; udzielanie konsultacji technicznych w ww. zakresie;
 7. projektowanie schematów korzystania z narzędzi i danych SIP pracownikom Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiednio do ich potrzeb; wspomaganie wdrożeń tych projektów;
 8. gromadzenie lub budowa, przetwarzanie i udostępnianie zbiorów informacji przestrzennych - inwentaryzacji, wyników analiz;
 9. prowadzenie analiz przestrzennych wspomaganych przez narzędzia GIS;
 10. zbieranie i przygotowywanie materiałów pomocniczych dla potrzeb opracowań planistycznych;
 11. opracowywanie analiz i wizualizacji;
 12. prowadzenie baz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rejestru m.p.z.p., bazy ich granic, dokumentów rysunków i tekstów oraz wektorowej bazy planów;
 13. wektoryzacja i klasyfikacja treści bazy ustaleń przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; kodowanie treści m.p.z.p. do bazy;
 14. prowadzenie monitoringu, analiz i współpraca w opracowaniu sprawozdań dotyczących sporządzania planów zagospodarowania, gospodarki przestrzennej Gminy i procesów inwestycyjnych;
 15. prowadzenie rutynowych i specjalistycznych analiz i modelowań opartych na SIP.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 5. specjalizacja: w zakresie geoinformatyki lub informatyki lub geodezji i kartografii lub geografii lub gospodarki przestrzennej;
 6. znajomość oprogramowania ESRI ArcGIS for Desktop lub równorzędnego oprogramowania GIS (np. Quantum GIS);
 7. znajomość uwarunkowań prawnych związanych z prowadzeniem Systemów Informacji Przestrzennej, w tym ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Termin składania dokumentów mija 18 lutego 2019 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018