logo gisplay

Podinspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji (Katowice)

 

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe (magister lub inżynier) o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej - w przypadku wykształcenia średniego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz ustalania opłaty adiacenckiej z tego tytułu,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania administracyjne z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, w tym przygotowywała projekty decyzji i postanowień,
 • przeprowadzała analizy wydawanych decyzji o podziale nieruchomości co do wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego naliczenia opłaty adiacenckiej oraz prowadziła procedury administracyjne w celu wydawania decyzji dotyczących naliczania opłaty adiacenckiej.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/189/2018 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018