logo gisplay

Podinspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji (Katowice)

 

Prezydent Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie:
  • wyższe (magister lub inżynier) o kierunku lub specjalności: geodezja, gospodarka nieruchomościami lub
  • średnie geodezyjne i udokumentowany minimum 3-letni staż pracy,
 • udokumentowane minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej - w przypadku wykształcenia średniego,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • dobra znajomość przepisów:
  • ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości oraz ustalania opłaty adiacenckiej z tego tytułu,
  • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • umiejętność obsługi programów biurowych Word, Excel - w stopniu dobrym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów oraz bazy danych elektronicznej księgi wieczystej,
 • umiejętność korzystania ze zbioru dokumentów operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:

 • prowadziła postępowania administracyjne z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, w tym przygotowywała projekty decyzji i postanowień,
 • przeprowadzała analizy wydawanych decyzji o podziale nieruchomości co do wszczęcia z urzędu postępowania dotyczącego naliczenia opłaty adiacenckiej oraz prowadziła procedury administracyjne w celu wydawania decyzji dotyczących naliczania opłaty adiacenckiej.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz danych kontaktowych (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice lub w Urzędzie Miasta Katowice),
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o aktualnym zatrudnieniu potwierdzających okres wymaganego 3-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/,
 • w przypadku wykształcenia średniego - kserokopie dokumentów potwierdzających okres minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego lub na stanowiskach administracyjnych w organach administracji publicznej /przez doświadczenie zawodowe rozumie się staż pracy, realizowanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności gospodarczej albo praktyki i staże/,
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty wraz z dokumentami należy składać:

w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór Nr OZ/189/2018 na stanowisko urzędnicze - podinspektor - w Referacie Postępowań Administracyjnych w Wydziale Geodezji" osobiście w sekretariacie Wydziału Organizacji i Zarządzania pokój 302 ul. Młyńska 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018