logo gisplay

Podinspektor w Biurze Geodety Województwa (Poznań)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Biurze Geodety Województwa

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym/ geoinformatycznym/ geoinformacyjnym lub wykształcenie wyższe pokrewne uzupełnione studiami podyplomowymi z obszaru informatyki, geoinformatyki, geoinformacji, baz danych, systemów informacji przestrzennej (GIS).

Zakres obowiązków:

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za wykonywanie obowiązków mających
na celu spełnienie wymogów Dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
a także zapisów wynikających ze Strategii Województwa Wielkopolskiego dotyczących Systemu  Informacji  Przestrzennej  Województwa  Wielkopolskiego (SIPWW), tj.:

 • realizację zadań dotyczących budowy i wdrażania SIPWW, w szczególności:
  - współdziałanie oraz przygotowywanie treści merytorycznej i weryfikacja dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, w tym przede wszystkim specyfikacji technicznych, harmonogramów, umów, ustalanie warunków udziału i kryteriów oceny ofert oraz udział w pracach komisji przetargowych dla zamówień publicznych
  - współdziałanie w prowadzeniu bieżącego nadzoru i monitoringu rzeczowego – merytorycznego dla zadań, prac dotyczących realizacji projektu SIPWW, w celu zachowania pełnej zgodności z umowami oraz wnioskiem o dofinansowanie oraz planowanym i rzeczywistym postępem prac w ramach projektu, w tym m.in.: współdziałanie z wykonawcami SIPWW, weryfikacja i ewidencjonowanie dostaw, produktów, usług, w tym ich odbiór
 • realizację zadań dotyczących funkcjonowania, utrzymania, w tym rozwoju infrastruktury  informacji  przestrzennej, w szczególności:
  - zarządzanie i rozwój Geoportalu, w tym administrowanie portalem informacyjnym SIPWW
  - administrowanie aplikacjami na potrzeby SIPWW, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do funkcjonalności SIPWW
  - administrowanie i udostępnianie baz danych przestrzennych, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do danych SIPWW
  - tworzenie, udostępnianie i konfigurowanie usług danych przestrzennych, w tym przydzielanie uprawnień, dostępu do usług SIPWW"
  - monitorowanie SIPWW w obszarze GIS i dbanie o wysoką wydajność systemu
  - analiza potrzeb rozwoju SIPWW
  - projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych SIPWW
 • zapewnienie realizacji wymogów Polityki Bezpieczeństwa Informacji w ramach SIPWW
 • testowanie, wdrażanie i integracja produktów/danych/usług SIPWW
 • komunikacja z użytkownikami SIPWW, zapewnienie im wsparcia merytoryczno – technicznego, w tym prowadzenie szkoleń z zakresu korzystania z SIPWW

Wymagania niezbędne

 • znajomość zagadnień z obszaru administrowania systemami i/lub aplikacjami
 • znajomość zagadnień z zakresu projektowania, tworzenia i zarządzania bazami danych
 • znajomość zagadnień z obszaru tworzenia, udostępniania i konfigurowania usług danych przestrzennych
 • znajomość zagadnień związanych z budową systemów informatycznych, testowaniem, wdrażaniem i integracją produktów/danych/usług
 • umiejętność analitycznego myślenia, diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz podejmowania  decyzji  merytoryczno – technicznych
 • samodzielność, zaangażowanie, kreatywność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole
 • znajomość Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze IT/GIS
 • znajomość systemów GIS
 • umiejętność programowania, w szczególności Python, SQL oraz znajomość UML
 • mile widziana determinacja do rozwoju i poszerzania kompetencji w obszarze geoinformatyki
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodyscyplina, dyspozycyjność, komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Biura Geodety Województwa przy ulicy Kościuszki 95 w Poznaniu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Budynek wyposażony jest w platformę schodową dla osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 3. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam  z pełni praw publicznych.” zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe." zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Cieszę się nieposzlakowaną opinią" zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  - „Posiadam obywatelstwo polskie” zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)
  Oświadczenia do druku – pobierz
 4. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1260)  jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i sposób złożenia aplikacji:

Aplikacje z oznaczonym numerem ogłoszenia należy składać w terminie do: 21 listopada 2018 r.

 • osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
 • nadsyłać pocztą pod adres: 
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
  Departament Organizacyjny i Kadr
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań 
 • wysłać przez e-PUAP potwierdzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim, dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski (na etapie składania aplikacji dokumenty nie muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych w jego treści. Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) i/lub niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji w sposób jaki wskazali w CV (telefonicznie lub mailowo)
 • aplikacje odrzucone, czyli niespełniające wymagań formalnych oraz odrzucone w procesie rekrutacji, zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny po upływie 3 miesięcy od daty opublikowania informacji o wynikach naboru na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018