logo gisplay

Specjalista ds. zarządzania systemem informacji przestrzennej (Kraków)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty do spraw: zarządzania systemem informacji przestrzennej (GIS) oraz obszarów Natura 2000 w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  • prowadzenie bazy danych przestrzennych GIS w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (gromadzenie, wprowadzanie, analizowanie i uszczegóławianie oraz edycja i publikacja danych przestrzennych),
  • prowadzenie rejestrów form ochrony przyrody oraz gromadzenie informacji, aktualizowanie i uzupełnianie dokumentacji dotyczącej tych form, w szczególności obszarów Natura 2000, w tym dotyczącej siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  • prowadzenie bazy danych obszarów Natura 2000,
  • wprowadzanie informacji na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie i publikowanie danych w BIP,
  • współpraca z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Ministerstwem Środowiska, regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, instytucjami badawczo-rozwojowymi, Lasami Państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w zakresie wymiany informacji przestrzennej GIS oraz publikacji danych, udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu RDOŚ w Krakowie,
  • przygotowywanie wniosków do GDOŚ o zmianę SDF dla obszarów Natura 2000,
  • udział w pracach związanych z opracowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,
  • współdziałanie w tworzeniu form ochrony przyrody, opisie i aktualizacji granic tych form, współpraca z pracownikami RDOŚ w Krakowie w zakresie gromadzenia danych, analizy danych przestrzennych,
  • sporządzania załączników graficznych do projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody, załączników graficznych do decyzji, postanowień i opinii,
  • realizacja zadań asystenta w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0191/16 „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” (udział w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej procedury zamówień publicznych i ocenie merytorycznej odbieranych prac, udział w spotkaniach z interesariuszami w obszarach Natura 2000)

Termin składania dokumentów mija 19 listopada 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018