logo gisplay

Główny specjalista ds. informacji geoprzestrzennej (Warszawa)

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych , Geostatyki i Spisów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja prac w zakresie wdrażania technologii GIS w celu jej zastosowania w procesie produkcji statystycznej,
 • Koordynacja prac w zakresie budowy, wykorzystania i rozwoju baz geoprzestrzennych w celu ich zastosowania w procesie produkcji statystycznej,
 • Koordynacja prac związanych z udziałem Urzędu w projektach i inicjatywach dotyczących informacji geoprzestrzennej na szczeblu krajowym i w ramach Unii Europejskiej w celu dostosowania systemu informacji geoprzestrzennej do standardów międzynarodowych,
 • Współpraca z Eurostatem oraz innymi organizacjami międzynarodowymi w celu ustanowienia spójnych wytycznych i standardów dotyczących integracji danych statystycznych z danymi przestrzennymi,
 • Prowadzenie prac w zakresie geokodowania operatów statystycznych w celu ich wykorzystania w procesie produkcji statystycznej,
 • Prowadzenie prac związanych z tworzeniem zbiorów danych przestrzennych w celu ich wykorzystania na etapie realizacji badań statystycznych i do udostępniania ich wyników,
 • Koordynacja i prowadzenie prac związanych z określeniem przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju w celu prowadzenia dokumentacji kartograficznej rejestru,
 • Udział w pracach związanych z budową i rozwojem infrastruktury informatycznej w celu zapewnienia spójności procesów przechowywania i udostępniania danych przestrzennych na potrzeby statystyki publicznej.

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • Praca przy komputerze,
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,
 • Schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka,
 • Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych,
 • Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej,
 • W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wymagania

Niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformacja lub geoinformatyka lub informatyka,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • Znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • Umiejętność obsługi narzędzi GIS (oprogramowanie ArcGIS),
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Rzetelność,
 • Organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • Komunikacja pisemna,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Współpraca,
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • Umiejętność wykonywania analiz geostatystycznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego o kierunku geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformacja lub geoinformatyka lub informatyka,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

Termin składania dokumentów: 16.08.2018
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 091 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8.15-16.15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 449 40 91, 608 33 29, 449 40 52, 608 31 78, 608 30 25.

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018