logo gisplay

Geodeta (Łódź)

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszego Geodety, Geodety lub Starszego Geodety uzależnione od wykształcenia i stażu pracy w Dziale Ewidencji Gruntów i Budynków

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy
Termin składania ofert:  22 marca 2019 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przyjmowanie, rejestracja i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • przyjmowanie, rejestracja wniosków o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej z PZGiK,
 • naliczanie opłat za zamówione materiały oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty,
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń, rejestru wniosków
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie zbiorów danych lub innych opracowań powstałych
  w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • redakcja mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej,

Wymagania:

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902 z późn. zm.),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym lub pokrewne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i przepisów wykonawczych, Ustawa o Infrastrukturze  Informacji Przestrzennej , KPA,
 • bardzo dobra obsługa komputera w szczególności w zakresie pakietu MS Office,
 • znajomość oprogramowań niezbędnych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego,
 • znajomość oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów,

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania w szczególności: Geo-Info Ośrodek, Geo-Info Mapa, POD.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • cv i list motywacyjny

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście w sekretariacie Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszego Geodety, Geodety, Starszego Geodety, Inspektora lub Starszego Inspektora w Dziale Zasobu i Obsługi Prac Geodezyjnych” w terminie do dnia 22 marca 2019r. na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź.

 

Drukuj Email

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018