logo gisplay

Główny specjalista do spraw geoinformatyki (Warszawa)

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista do spraw geoinformatyki w Wydziale ds. Informacji Przestrzennej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody

Ogłoszenie o naborze nr 23657 z dnia 08.03.2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
 
Adres urzędu: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie i rozwijanie interoperacyjnych usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i uruchamiania) wraz z katalogiem metadanych,

 • administrowanie i rozwijanie urzędowych systemów teleinformatycznych (geoserwis.gdos.gov.pl i crfop.gdos.gov.pl),

 • modelolwanie, standaryzacja i harmonizacja cyfrowej informacji przestrzennej GDOŚ, zapewniając integrację z resortowymi, krajowymi i europejskimi infrastrukturami informacji przestrzennej,

 • projektowanie procesów przetwarzania danych składających się z trzech etapów: ekstrakcji (ang. Extract), transformacji (ang. Transform) oraz ładowania (ang. Load),

 • obsługa systemów informacji przestrzennej typu desktop w celu wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych,

 • uczestniczenie w zakresie merytorycznym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub informatycznych

 • doświadczenie zawodowe: 3 lata we wdrażaniu i administrowaniu rozwiązaniami geoportalowymi opartymi o oprogramowanie open-source i/lub narzędzia wiodących firm komercyjnych,

 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS),

 • umiejętność administrowania systemami zarządzania relacyjną bazą danych (ang. RDBMS), w szczególności PostgreSQL+PostGIS,

 • umiejętność posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi klasy ETL (w tym FME Safe Software) do przetwarzania danych,

 • wiedza z zakresu wzorców projektowania aplikacji w technologii Java Enterprise Edition,

 • umiejętność administrowania serwerami z systemem operacyjnym Linux,

 • znajomość serwera www NGiNX oraz serwerów aplikacyjnych Tomcat i Glassfish,

 • znajomość zintegrowanych środowisk programistycznych np. NetBeans, Eclipse,

 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami i wersjonowania np. Redmine, SVN,

 • umiejętność programowania w językach Java, JavaScript, HTML, CSS,

 • znajomość frameworków: OpenLayers, ExtJS,

 • umiejętność modelowania w języku UML w oprogramowaniu narzędziowym Enterprise Architect lub równorzędnym,

 • znajomość schematów aplikacyjnych GML i XSD,

 • umiejętność uruchamiania i administrowania usługami sieciowymi OGC (szczególnie WMS, WFS, CSW) przy wykorzystaniu oprogramowania open-source Geoserver,

 • umiejętność tworzenia metadanych zgodnie z krajowymi i europejskimi normami,

 • umiejętność posługiwania się specjalistycznymi standardami, instrukcjami i wytycznymi technicznymi, zazwyczaj redagowanych wyłącznie w języku angielskim,

 • znajomość Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • kreatywność,

 • komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe specjalizacja związana z systemami informacji przestrzennej (GIS)

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w administracji publicznej

 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,

 • praca w oprogramowaniu GIS typu desktop (ArcGIS, Geomedia, QGIS, SAGA GIS, gvSIG, GRASS).

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • (świadectwa pracy, zaśw. o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonywaniu/wykonaniu umowy)

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • (świadectwa pracy, zaśw. o zatrudnieniu/ odbyciu stażu lub praktyk, referencje, w przypadku umów cywilnoprawnych zaświadczenia o wykonywaniu/wykonaniu umowy)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2018

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54. 00-922 Warszawa z dopiskiem na kopercie „główny specjalista GDOŚ/DZP/1/2018”

Treść ogłoszenia

 

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018