logo gisplay

Inspektor wojewódzki (Szczecin)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw: kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ogłoszenie o naborze nr 22755

 Miejsce wykonywania pracy:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie
ul. Wł. Andersa 34
75-626 Koszalin

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrolowanie działalności organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów z dziedziny geodezji i kartografii;
 • Kontrolowanie wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w celu zbadania: legalności, rzetelności wykonywanych prac oraz przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu geodezji i kartografii;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I i II instancji w sprawach z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków na organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz pisma o charakterze skargowym na wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • Wydawanie dzienników praktyk zawodowych oraz prowadzenie rejestru wydanych dzienników geodetom ubiegającym się o uprawnienia zawodowe do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe geodezyjne;
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w geodezji i kartografii;
 • posiadanie uprawnień zawodowych z dziedziny geodezji i kartografii z zakresu 1 lub 2;
 • znajomość przepisów: prawa geodezyjnego i kartograficznego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o swobodzie działalności gospodarczej;
 • znajomość pakietu Office – Word, Excel;
 • umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w administracji publicznej;
 • znajomość: ustawy o gospodarce nieruchomościami, o lasach, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, o ochronie danych osobowych, kc, o infrastrukturze informacji przestrzennej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • kopia uprawnień zawodowych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 28”

INNE INFORMACJE:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 3500 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 611 lub 650.

Drukuj Email

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018