logo gisplay

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego (Warszawa)

Prezydent miasta stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy:

Podinspektor ds. polityki przestrzennej i planowania miejscowego Wydział Zagospodarowania Przestrzennego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Główne odpowiedzialności:

 • wykonywanie zadań z zakresu planowania miejscowego, w tym: nadzór nad prowadzeniem procedury planistycznej,
 • przygotowywanie opinii urbanistycznych,
 • nadzór merytoryczny nad pracami projektowymi,
 • udział w posiedzeniach Rady m.st. Warszawy i jej komisji merytorycznych oraz w posiedzeniach komisji dzielnicowych.

Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art.11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada2008 r . o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r . poz. 902) ,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu,
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe w planowaniu przestrzennym - sporządzaniu dokumentów planistycznych i prowadzeniu procedur,
 • pożądane kompetencje: identyfikacja z urzędem, komunikacja, sumienność, samodzielność.

Termin składania dokumentów mija 18 stycznia 2018 r.

Treść ogłoszenia

Drukuj Email